ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับฝ่ายวิชาการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร การจัดการ ความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สถานประกอบการ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑