คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานแม็คเอ็ดดูก้า 2016(MACEDUCA 2016) อบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PjBL)" ที่โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐  ท่านวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑