คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และจัดทำแผน
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคบาท  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑