ผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการ
ความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน
วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑