งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ด้วยโปรแกรม
ilovelibrary
วันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑