วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการประชุม ประธานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อรับทราบ
การจัดทำข้อมูลและแฟ้มเอกสารให้มีฐานข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างเดียวกัน  ณ ห้องประชุมการประกันคุณภาพฯ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ  
วันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๕.๐๐ น.

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑