ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนอาชีวศึกษา รู้เท่าทันปองกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น (ค่ายส่งเสริมศักยภาพเยาวชนอาชีวศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาการไม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ รังสินีรีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑