พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น
โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธี
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑