งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและความรู้ทางธุรกิจ โครงการศึกษาดูงาน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และ One Product One College ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
และได้นำนักเรียนนักศึกษา
เข้าศึกษาดูงาน ณ ร้านครูศรีจันทร์ กาแฟสด ตั้งอยู่บริเวณ วัดร่องขุ่น และร้านกาแฟสวนดอก ตั้งอยู่บริเวณ ก่อนถึง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 <<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑