โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน กิจกรรมมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพรองรับ AEC กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในการรับข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพความเข้าใจในโลกอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  สามารถฝึกทดลองและ
ปฏิบัติอาชีพอิสระได้จริง ให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานการเขียนใบสมัครงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน     วันอังคารที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑