คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกการทดสอบความสามารถด้้านการใช้ทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
 (ภาษาจีน) ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑