พิธีไหว้ครูช่าง   ระจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

   
   

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑