วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
โดยมีนางคนึงนิจ   พรหมเนตร เป็นประธาน 
 
วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑