การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (สมศ.)     วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑