วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า(บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด)ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
ความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน โครงการ One Dealer One college : หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม
โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่น นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ คน,รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ คน
,รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ คน และ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐ คน
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑