คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน RMS 2011
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑