ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำชุดมอดูลในรายวิชาเทียบโอนประสบการณ์และการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑