งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการประชุมหัวหน้างานและผู้รับผิชอบตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแฟ้มข้อมูล รวบรวมเอกสารและแจ้งกำหนดการส่งเอกสารงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพุธ ที่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑