ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบส.กระทรวงศึกษาธิการ ( วัดไร่ขิง) ศึกษาดูงาน เชียงราย ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงานวัดร่องขุ่นเป็นแห่งแรก ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ บรรยายเรื่องหลักการบริหารและภาวะผู้นำ โดยการประสานงาน ของ ผู้อำนวยการประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการ
ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑