ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียน ตารางสอน และเตรียม
ความพร้อม
ในงานฝ่ายวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑