งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน
วันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕     ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑