ครู และบุคลากรทางการศึกษา ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(
GFMIS) ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑