คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติ (วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
ดำเนินกิจกรรม วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙

 


 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑