วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
วันที่ ๑
-
ตุลาคม ๒๕๕๔   ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดงลาน หมู่ ๑๗ .ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑