“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                   
             
่วง พ.. ๒๕๖๐-๒๕๕๔

 

ปีการศึกษา เดือน วันที่ ชื่อกิจกรรม
/๒๕๖๐ ธันวาคม
(๒๕๖๐)
๒๙ ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี
๒๕๖๑ โดยนายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อศจ.เชียงราย ร่วมพิธี ณ ศูนย์อาชีวะ
อาสา วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยมี  ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส "Christmas Day" โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแสดง การแลกของขวัญ เป็นต้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๘ ท่านไพรัช เผื่อนด้วง จากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เนื่องในโอกาศสวัสดีปีใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการนายมนัส ชูเวช ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรบโครงการรณงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
๒๕๖๑"ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจารจร" ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๖ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ได้เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๑๘-๒๒ คณะครูและนักเรีย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วมงาน  มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ ๒๙ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐานและหลักสูตรวิชา
ชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
    ๒๐ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด โดยคุณขจรศักดิ์ และ ดร.ชัยยุทร เข้ามาสัมภาส นศ.เข้าฝึกประสบการวิชาชีพ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ชร.
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
    คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญ จนาภิเษกเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต ตามกิจกรรมกรีนวิงเพื่อกาชาด ปี๔(๒๐๑๗) ดำเนินการ
โดย บริษัท กรีนวิง จำกัด ร่วมกับ กาชาด จังหวัดเชียงรายและพะเยา  ณ กรีนวิง สาขา ประตูสลี
ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ พฤศจิกายน
(๒๕๖๐)
๒๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ณ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    ๒๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วม งานมหกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายวันที่ ๒๓ พ.. ๒๕๖๐
    ๑๗ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม ในกาประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเพื่อการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
อนุมัติการเปิดสอนประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔
พฤศจิกายน .. ๒๕๖๐
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบล เกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายอาชีพ วันที่ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๐
    คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ โดยมี คุณขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ และ รศ.คร.ชัยยุทธ ช่างสาร ที่ปรึกษาอาวุโส ให้การต้อนรับพร้อมให้คำ
แนะนำ แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ - พฤศจิกายน .. ๒๕๖๐
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นวันลอยกระทง ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิษกเชียงราย วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ ตุลาคม
(๒๕๖๐)
๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   นำโดย นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามบินเก่า-ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    ๒๓ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๒๒ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบท นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๙ รูป ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่วัดใหม่ ศรีร่มเย็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตตร
    ๒๑ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และผู้แทนโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระยุคลบาท ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๒๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติจากท่านปัทมา วีระวานิช (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมกล่าวให้โอวาทคณะครู อาจารย์ บุคลากร วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๒๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๒๓ คน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๑๗ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล
ครบรอบ  ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตตร ณ วัดหนองหม้อ ต
.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
.เชียงราย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๑๔ ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ร่วมงานพิธีการบรรจุหัวใจพระพุทธมหาจักรพรรดิญาณมุนี ณ ดอยเจดีย์ ค่าย เม็งราย มหาราช
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๓ –๑๒ ครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment  : VocationalBoot Camp (E to E) ครั้งที่ ๒ โดยใช้หลัก
สูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth(First S-Curve,New S-Curve) วิชาเทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์ ๗๕. วิชาช่างติดตั้ง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ๖๐ ช. วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ๗๕.ระหว่างวันที่ ๓ –๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    งานโคงการพิเศษฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ที่คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา่ได้ร่วมประดิิษฐ์ ให้กับทางพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงเชียงราย วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ กันยายน
(๒๕๖๐)
๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ ๓ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มาสนใจที่จะเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาด้านอาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระยะสั้น ๓๕ ชั่วโมง จำนวน ๓ รายวิชา ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๑๙ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด  พร้อมให้คำแนะนำใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับนักเรียนนักศึกษา สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
    ๑๕ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญ จนาภิเษกเชียงรายได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายมนัส ชูเวช
เป็นประธาน ในพิธีพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
    ๒๕ .-
๒๑ ก.
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
เชียงราย วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
    ท่านดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษเชียงราย
พร้อมกับให้โอวาท คณะครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
    ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมวางพวงมาลา ในพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ เพื่อสดุดีถึงวีรกรรมของทหารกล้า
ที่สละชีพเพื่อประเทศชาติ ณ ลานผู้กล้า หน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ สิงหาคม
(๒๕๖๐)
๒๔ ผู้บริหาร คณะครู ทีมงานแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานกิจกรรมเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ของอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำความสะอาด
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
    ๑๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   นำโดยนายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา  ร่วมทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
    ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบการ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกรียติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
    -๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ความรู้เชิงธุรกิจ และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐โดยท่านวิทยากร ครู อุไรวรรณ คำดี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน หมู่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐  
       
/๒๕๖๐ กรกฎาคม
(๒๕๖๐)
๓๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมกับ โดยวิทยากร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ G-Volunteer   ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   นำโดยนายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา  ได้ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    ๑๘ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๐ ในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายเครื่องราชสักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    ๘-๑๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนิน โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center Thailand ๔.๐) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
- ชมภาพบรรยากาศการทำงาน
    คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ถวายเทียนเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดหนองหม้อ ,วัดสันมะนะ และวัดป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ มิถุนายน
(๒๕๖๐)
๓๐ ผู้บริหารและครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พิธีลงนาม วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
    ๒๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 - พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม 
 
- พิธี ไหว้ครู
    ๑๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  ณ ห้องประชุมบริเวณโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
    -๑๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลชาย ในการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
    ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก.ชร เข้าร่วมการประชุมเตรียมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพระดับ
เขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
       
/๒๕๖๐ พฤษภาคม
 (๒๕๖๐)
๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และG-Volunteer  ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนอาชีวศึกษารู้เท่าทันปัญหาพนัน  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    ๒๕ พิธีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๕ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด โดยมี นายขจรศักดิ์ จิรรัตน์ จรัสธร กรรมการผู้จัดการ และ รศ.คร.ชัยยุทธ ช่างสาร ที่ปรึกษาอาวุโส เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    ๑๓-๑๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    คณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่อง"ระบบดูแลผู้เรียน และการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน" ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐
    ๔-๕ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Edmodo ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
       
/๒๕๕๙ เมษายน
 (๒๕๖๐)
๑๘ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญ-จนาภิเษกเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ และครูอาวุโส ของวิทยาลัยฯในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
    ๑๑ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมร่วมพิธีเปิด โครง การอาชีวะอาสา และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย วันอังคาร ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๙   ให้กับบุคลากร ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยากร ท่าน ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
       
/๒๕๕๙ มีนาคม
 (๒๕๖๐)
๒๘-๒๙ โครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
    ๒๘ พันโท เจตนา ไชยถาวร จาก มทบ.๓๗ มอบกระเช้า ขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช ที่จัดการเรียนการสอนระยะสั้น ให้ ทหารก่อนปลดประจำการ วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
    ๒๘ ผู้อำนวยการ และคณะครู จาก โรงเรียนบ้านรวมมิตร และ โรงเรียนบ้านดู่ฯ เข้า หารือผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียน ขยายโอกาส วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
    ผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเตรียมการเปิดห้องเรียนอาชีพ ร่วม กับ วอศ.เชียงราย วกษ.เชียงราย วทกภ.เชียงราย ณ  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และร่วมประชุมศึกษาแนวทาง การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๖๐
       
  กุมภาพันธ์
 (๒๕๖๐)
๒๘ การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (ปวช.๓ และ ปวส.๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    ๑๖ การเข้าค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสพป.เชียงราย เขต ๑ (สนับสนุนโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
 
- ภาพบรรยากาศ ๑

 
- ภาพบรรยากาศ ๒
    ๑๓ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาเข้าสมัครและสอบสัมภาษณ์ ศึกษาดูงานโครงการทุนโฮม โปรสาขาเชียงราย(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ระดับ ปวส.สาขาการจัดารธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    - ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมดำเนิน โครงการออกค่ายอาสาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเทคนิคดุสิต โดยได้ดำเนินการพัฒนาให้ความรู้การฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ทางไฟฟ้าและเข้าดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ทางเดินห้องน้ำ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ เกี่ยวกับการทำสลัดน้ำข้นผักผลไม้เพื่อสุขภาพ /การทำหมอนใบชา และประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ โดยมีประชาชนเข้าชมงานจำนวนมาก ณ สนามบินเก่า จังหวัด เชียงราวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยคณะครูได้ร่วมเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ วิชาการทำหมอนจากใบชา  โดยมีเข้าผู้ร่วมงาน  สนใจและลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงาน "Excellent Model School สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สาพลังประชารัฐ Open House ๒๐๑๗" ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านวนิชย์ อ่วมศรี รองเลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดดังกล่าววันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
       
  มกราคม
 (๒๕๖๐)
๒๘- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สำหรับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๙ มกราคม ๒๕๖๐
    ๒๗ คณะครู  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมเป็นวิทยากร รอบกองไฟ เข้าค่ายลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐  
    ๒๖ ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานเปิดบ้านโลกทัศน์อาชีพเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงราย โดยคณะครู ได้ร่วมเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ เกี่ยวกับการสอนเย็บหมอนใบชาและการบูรชาเขียว วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
    ๒๔ คณะครู  นักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
    ๒๓ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ที่ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณพื้นที่แสดงผลงานของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ สนามบินเก่า จังหวัด เชียงราย วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  
    ๒๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒ มกราคม ๒๕๖๐
    ๒๐ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
    ๒๐-๒๒ กิจกรรมโครงการ ประดับแถบสี เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
  - กิจกรรมเดินทางไกล เข้ากิจกรรมฐาน
  -
รอบกองไฟ ประดับแถบสี
 
-
การตรวจค่าย และพิธีปิดการเข้าค่ายพักแรม
   -
บรรยากาศโดยรวม ของกิจกรรมฯ
    ๒๐ นายมนัส ชูเวช  ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและครู เข้ามอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่  แด่ พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช  อ.เมือง จ.เชียงราย ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  
    ๑๖-๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติากคณะวิทยากร จากบริษัทฮอนด้า(HONDA) มาเยี่ยมชมและดำเนินโครงการอบรมให้ความ รู้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการ วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๑ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครู แนะนำเรื่องการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาของการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
    ๑๐ นายณฐภัทร ชอบทองหลาง นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับรางวัลจากประธานจากการประเมิน อวท.ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖๐
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช มอบกระเช้า  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริษัทอิซูซุเชียงราย จำกัด วันพุธ ที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๐
       
/๒๕๕๙ ธันวาคม
 (๒๕๕๙)
๒๙ นายมนัส ชูเวศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อศจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ที่ ๑ วัดร่องขุ่น โดยมีท่านศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙
    ๒๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ กรมขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง เชียงราย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาเชียงรายดำเนินกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐" ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙
    ๒๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายมนัส  ชูเวช เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑  จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์ วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙
    ๒๓ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม"Christmas Day" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มี โอกาสใช้ความสามารถทางด้านทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙
    ๑๖ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire)" โครงการเพื่อชุมชน (Safety For CSR)  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙
    ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.๓ และปวช.๒ จำนวน ๔๔ คน เข้าร่วมอบรม โครงการขับขี่ปลอดภัย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ ปฏิบัติลงพื้นที่ให้บริการประชาชน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชม โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทีวีแก่ประชาชน โรงแรมทาวน์อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๙  
    ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
    คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสคล้ายวนพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ณ บริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด สาขาบ้านดู่ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
    คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙
       
  พฤศจิกายน
 (๒๕๕๙)
๒๙ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาค เหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
    ๒๙ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวย การวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการอบรม สำหรับผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โดยนายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม ๗ แห่ง  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยคณะ สงฆ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการอุปสมบทจำนวน ๘๙ รูป โดยมีนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย เข้าร่วมโครงการอุปสมบท จำนวน ๓๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
    ๒๖-๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกให้บริการศูนย์ fix it center "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยดำเนินกิจกรรม ย้อมผ้าสีดำ จัดอบรมการทำริบบิ้นสี ดำ บริการศูนย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการซ่อมดูแลรักษา ยานพาหนะ แก่ประชาชนฟรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชมภู จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๒๒ คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   ร่วมกิจกรรมงานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความ อาลัย น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
    ๒๑ คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล(ครบ ๔๐ วัน)เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วัดเชตุพน สันโค้งน้อย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๘ นายมนัส  ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงราย วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
    ๑๘ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุม หัวหน้าแผนกวิชา และครูปกครองแผนกฯ โดยมีท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น
    ๑๗ ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ "การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๕ ประมวลภาพการประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  มีโดยท่านผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๒ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญ
จนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ มนัส ชูเวช พร้อมคณะ โดยมีท่านผอ.สมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมาร่วมแสดงความยินดีด้วย วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๑ คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ครบ 30 วัน) จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงรายและเทศบาลนคร เชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๑ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (เชียงราย) นำน้ำดื่มมอบให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix itcenter) ทำดีเพื่อพ่อ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการจัดประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
    ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะ สมานฉันท์ " อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชยงราย  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประกวดการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๙
    คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายดำเนินการให้บริการตรวจสภาพ  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาจักรยานพระราชทานก่อนส่งมอบให้ นักเรียน ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
       
  ตุลาคม
 (๒๕๕๙)
๒๗ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมี คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
    ๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม"ทำความดีเพื่อพ่อ" โดยให้ บริการ ซ่อม สร้างอบรมฝึกสอนย้อมผ้าสีดำ และ อรมการทำริบบิ้นสีดำ ณ บริเวณหน้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
    ๒๓ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
    ๒๑ ผู้อำนวยการประยงค์ แก้วประทุม มอบหมายให้คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มอบริบบิ้นสีดำ ให้กับเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงรายโดยทางเทศบาลฯ จะได้มอบให้ผู้นำทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
    ๒๑ คณะครูและ นักเรียนนักึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๑๖ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
    ๑๗-๑๘ นายประยงค์  แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดทำริบบิ้นไว้อาลัยแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
    ๑๗ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
    ๑๐ ประมวลภาพการประชุมบุคลากร  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    - ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุม โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่าง ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
    คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้อง ประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ร่วมประกอบพิธี  วันเสาร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
       
/๒๕๕๙ กันยายน
 (๒๕๕๙)
๓๐ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ออกแนะแนวการศกษา โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนานาว  ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน.เชียงราย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
    ๒๘ การประชุมผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมคิด จีนจรรยา (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายประยงค์  แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กล่าวรายงาน  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
    ๒๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพ (ตามแผนงานโครงการฝึกงานระบบปกติและทวิภาคี) ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา๒๕๕๙ โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายผล  ยาวิชัย เป็นประธานเปิด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
    ๒๖ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายประยงค์ แก้วประทุม ร่วมประชุมกับ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
    ๒๒ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒)และการจัดทำปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารตึกอำนวยการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
    ๒๑ นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณารายการหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกาษา ๒๕๕๙ โดยหัวหน้างานวิทยาบริการฯ น..ภัควลันชญ์  เขาฟัง เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
    ๒๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ จฉิมนิเทศและสัมมนาผู้ผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามแผนงานโครงการฝึกงานระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายประยงค์ แก้วประทุม เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
    ๑๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกบริการศูนย์ fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับมลฑลทหารบกที่ ๓๗ เชียงราย ที่บ้านแม่อ้อเหนือ หมู่ ๑๐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
    ๑๕ ท่านพอ.สุวิทย์ วังยาว เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ ๓๗เชียงราย นำนายทหารระดับสูงเจรจาความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร ทหารประจำการ การ
ช่วยเหลือประชาชนในที่ประสบภัยภิบัติ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ
ประยงค์ แก้วประทุม ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
    ๑๒ บริษัท Y.K.P KOUGYOU. CO.,LTD. คุณ CHIKARAKANI (President) พร้อมแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ นายประยงค์ แก้วประทุม
ศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างยนต์ เตรียมความเพื่อนำนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น วันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๕๙

ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๒ บรรยากาศการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๒-๑๖  กันยายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีขอขมาผู้เกษียณอายุราชการ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" ให้กับท่านรอง อุดม จันเลน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ท่านรอง ผล ยาวิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และลุงประเสริฐ สาริจิต พนักงานขับรถ 
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
     วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมผุ้ปกครองพร้อมนักเรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ โดย ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์
ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕
    งานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความ
พร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการ
นฝ่ายวิชาการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายผล  ยาวิชัย รองผู้อำ
นวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม
ในวันที่ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
    แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ เข้าศึกษาดูงาน  ณ บริษัท ซี อาร์
พลาสติกจำกัด และโรงกลึงนิวัตประดิษฐ์ยนต์  ในวันที่  กันยายน ๒๕๕๙
    นายประยงค์ แก้วประทุมผู้ อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พ่อกำนัน อดุลย์
เดชวงค์ กำนันตำบล ป่าอ้อดอนชัยจังหวัด เชียงราย  ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
    งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานเปิดบ้าน ท.๕ สร้างสรร
ปัญญาตน ก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยภาษา เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย ของโรงเรียนเทศบาลห้า โดยร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ
แสดงผลลงานของวิทยาลัยฯ และแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
    คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๙ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคบาท  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
    ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงธุรกิจและการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and
Business Matching) ครั้งที่ ๖
โดยกำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงรายรีสอร์ท
    ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพิจารณา การเตรียมความพร้อมการจัดตาราง
เรียน ตารางสอน และเตรียมความพร้อมในงานฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
       
       
/๒๕๕๙ สิงหาคม
 (๒๕๕๙)
๓๐-๓๑ ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๒๗ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายปฏิบัติหน้าที่ เป็นวิทยากร อบรม พนักงานส่งเสริมความ ประพฤติ นักเรียน นักศึกษา เขต ๔
(อ.เทิง) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๒๕-๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบศูนย์กลังคนอาชวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปทัมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานี
    ๒๖ คุณมยุรี จินา บริษัท AINMANPOWER (ผู้จัดการบริษัท) และคุณ MAKOEO FURUTA (ตัวแทนธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น) เข้าพบผู้อำนวยการ
นายประยงค์ แก้วประทุม เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำความร่วมมือ(MOU) กับแผนกวิชาช่างยนต์เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ และประดับแถบสองสี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๒๕ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี
ประจปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕
    ๑๘ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสารเสพติดโดยได้รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหอประชุมโรง
อาหาร ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๑๘ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการการใช้ทักษะชีวิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารตึกอำนวยการ  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๑๗ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
เพื่อพ่อหลวง ทานตะวัน และ อำเภอพาน กระทรวงเทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๑๖ ครูศรีจันทร์ เจ้าของร้านครูศรีจันทร์ กาแฟสด ให้เกียรติมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชงกาแฟ การตกแต่งร้าน และเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟ
ณ ร้านกาแฟสด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมี ผู้อำนวยการ ประยงค์ แก้วประทุม ให้การต้อนรับ พร้อมคณะครูและนักเรียน
นักศึกษา โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙  
    ๑๕ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและความรู้ทางธุรกิจ โครงการ
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และ One Product One College วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้นำ
นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ร้านครูศรีจันทร์ กาแฟสด  และร้านกาแฟสวนดอก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๑๒ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล จังหวัดเชียงราย และ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙
    ๑๑ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ  ๘๔ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมี    นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้
อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในพิธี  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
    - งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดหมื่นพุทธ ต.ท่าเข้าเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
    แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์นิทรรศการอาเซียน วันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙  โดยได้
รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
    แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินโครงการฝึกงานระบบปกติและฝึกงานระบบทวิภาคี กิจกรรม ที่ ๔ การแนะแนว
การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย นำนักเรียนนักศึกษา ระดับ
ชั้น ปวช
.๑ และ ปวช.๒ ระบบทวิภาคคีเข้าศึกษาดูงาน  ณ บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณ อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
และเข้าร่วมการจัดเวทีการ แสดงความคิดเห็น
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติมจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 
วันที่ ๔ สิงหาคม ๕๙
    งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแนะแนว   นักเรียน  นักศึกษา
ทวิภาคี  โดยมี นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
    คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
(
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)ดำเนินกิจกรรม วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙
       
/๒๕๕๙ กรกฎาคม
 (๒๕๕๙) 
๓๐-๓๑ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงคอม
พิวเตอร์และพัฒนาบุคลากร ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดอยล้าน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๕๙
    ๒๘ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๒๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ASEAN Youth Project เยาวชนต้นกล้าอาเซียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ
นายประยงค์ แก้วประทุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น ๓  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
    ๒๗ คณะครูและนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบ
การ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๕๙
    ๒๕-๒๙ คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" โดยการไฟ
ฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงรายและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วท.เทคนิคเชียงราย ฯลฯ โดยอบรมและ
ออกบริกการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๘ ผู้บริหาร ครูและักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในคล้ายวันสวรรคต  ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๙ พื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมถวายเครื่อง
สักการะ ที่ไร่แม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงราย วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕
    ๑๗ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมแสดงผลงาน กิจกรรมOpen house การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่กลุ่มเป้าหมายและแนะแนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้
เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 ณ บริเวณ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย
    ๑๖ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี  ๒๕๕๙  พิธีเปิด
ข่วง  ประเพณีหล่อเทียนถวายเทียนพรรษา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๔ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย    เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วัดสันมะนะ และวัดหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
    ๑๔ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมส่งเสริประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงอาหาร วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๓ งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมชี้แจง รายละเอียด การบันทึกรายงาน การฝึกอาชีพให้กับคณะ
ครูนิเทศ ประจำสาขางานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในแนวทางต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    ๑๓ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์โดยกลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ได้จัดกิจกรรม English Day Camp 2016
โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ในการเปิดงานในครั้งนี้ และ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวย
การฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร และปิดงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๓ คุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหนังสือให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและโรง
เรียนต่างๆ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๑ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบส.กระทรวงศึกษาธิการ (วัดไร่ขิง) ศึกษาดูงาน เชียงราย ๑๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน
วัดร่องขุ่นเป็นแห่งแรก ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ บรรยายเรื่องหลักการบริหารและภาวะผู้นำ โดย
การประสานงาน ของผู้อำนวยการ
ประยงค์  แก้วประทุม ผู้อำนวยการ ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
    ๑๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารการ
เงิน
 การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๐ พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชมพูพันธุ์ทิพย์ R-Story Cafe' โดยท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ได้
ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

 

ท่าน ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดอาคารศูนย์วิทยบริการ ณ วิทยาลัย
เทคนิคเชียงรายในวันเสาร์
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ นายประยงค์  แก้วประทุม ผู้อำนวยการิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ได้
ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และชุดพื้นเมือง
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมพนักงานราชการครู เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการประเมิน
พนักงานราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙

 

  คณะครูและนักเรียน-นักศึกษา ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา -เอสโซ่ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยผลงานของ
ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้อันดับที่‬ ๓
 

 

คณะครูและนักเรียน กองลูกเสือวิสามัญ ิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำ ๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
       

/๒๕๕๙

มิถุนายน
(๒๕๕๙)

๒๙ สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้นัก
เรียน นักศึกษา ได้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และรำลึกถึงผลงานกวีเอกของโลก ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสามัญ-สัมพันธ์
    ๒๗-๒๘ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนิน
โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
 

 

๒๑ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมครู - นักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา แกนนำ สถานศึกษา อาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงราย  ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
    ๑๘ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีเปิด
และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด" อศจ.เชียงราย
ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายสมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๖ พิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) โดยมีพิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม และ
พิธีไหว้ครู ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
     ๑๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการปลูกจิตสนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(กิจกรรมปลูกตนไม้ กิจกรรมวิทยาลัยสีเขียวกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙) วันพฤหัสบดี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๕ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสา
หกิจเพื่อการศึกษา และหารายได้ระหว่างเรียน โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน กิจกรรมมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพรองรับ AEC กิจกรรมการให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานใ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๔ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกการทดสอบความสามารถด้้านการใช้ทักษะ
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร(ภาษาจีน) ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๓-๑๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับบริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๑๐-๑๒ ครูและนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด วันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ๔ - ๒๖ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน(Fix it Center)ภัยแล้ง ณ หมู่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๗ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย  ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๙
 

 

๘-๑๐ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับรางวัล สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนิน
กิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 

 

ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕
 
    พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ  กิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)ภัยแล้ง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ หมู่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๗ ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยได้รับเกียรติ จาก
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ท่านบังอร มะลิดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะ
วันที่ มิถุนายน  ๒๕๕๙
    การอบรมประกอบครุภัณฑ์โซล่าร์เซลล์ ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วม
อบรม ดำเนินการโดยบริษัท อยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
    คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี อวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่าน ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขา
กอศ
. วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
       
/๒๕๕๙ พฤษภาคม
(๒๕๕๙)
๓๑ โครงการ การประชุมดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยมี
สถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ๒๗ นายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด ให้กำลังใจผู้ได้รับผล
กระทบจากเหตุเพลิงไหม้ และสนับสนุนเงินบริจาค แก่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕
    ๒๖ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายโดยท่านรองผล ยาวิชัย ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะครู ที่ทำหน้าที่นิเทศติดตาม นักเรียน
นักศึกษา ที่ออกฝึกงานและฝึกอาชีพ เพื่อกำหนดตาราง นิเทศ
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
    ๒๔ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ ศูนย์ให้คำ
ปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรา
 
    ๒๐-๒๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม บริเวณ โรงอาหาร ระหว่างวันที่ ๒๐
-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
    ๑๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ฝึกอาชีพ ระดับ ปวช.๓ และระดับ ปวส.๒  ณ ห้องประชุม บริเวณ โรงอาหาร
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการประชุม ประธานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประจำปี
การศึกษา๒๕๕๘ เพื่อรับทราบการจัดทำข้อมูลและแฟ้มเอกสารให้มีฐานข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างเดียวกัน
 
ณ ห้องประชุมการประกัน
คุณภาพฯ  อาคารอำนวยการ  
    ๑๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม บริเวณโรงอาหาร  
    ๑๑ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการจัดตาราง
เรียน ตารางสอน
และเตรียมความพร้อม
ในงานฝ่ายวิชาการ  ประจำภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
       
  เมษายน (๒๕๕๙) ๓๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ทหารกองประจำการ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ิชาการบำรุงรักษารถ
ยนต์ ๗๕ ชั่วโมง  และ วิชาช่างเดินสายไฟภายในอาคาร ๗๕ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๙
-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
    ๒๙ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Focus Group) ครั้งที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มี ศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงราย และนครพนม
ณ ห้องทับทิม โรงแรมวังคำ เชียงราย  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
    ๑๒ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี
๒๕๕๙ จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑– ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา วัดร่องขุ่น จังหวัด เชียงราย
โดยมีท่านประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด    วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
    พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คณะกรรมการวิทยาลัยและผูอาวุโส  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ หประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ วันที่ เมษายน ๒๕๕๙
 
    คณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรี บรมราชวงศ์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ เมษายน ๒๕๕๙
    - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเต็มรูปเพื่อส่งเสริมศักยภาพงานวิจัย ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณ
ภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณพ
..๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.คำนึง ทองเกตุ ทำหน้าที่วิทยากร
ในการอบรม
 ณ หประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวัน ที่ - เมษายน ๒๕๕๙
    - ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง อุดมการความรักชาติให้เยวชน ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และอาชีวศึกษา ระดับ ปวช
. "Army Summer Camp ต้นกล้าคุณธรรม"  ณ .๑๗ พัน ๓ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง .เชียงราย
ระหว่างวันที่ - เมษายน ๒๕๕๙
    การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ ที่ เมษายน ๒๕๕๙
       
  มีนาคม
(๒๕๕๙)
๓๑ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โดยจะดำเนินงานในระหว่าง วันที่
๑๑
-๑๗ เมษายน ๕๙  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๓๑ การประชุมเพื่อการจัดตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย  วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๒๒-๒๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสุ่สถานศึกษา จากคณะวิทยากร
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ท่านผู้อำนวยการสมนึก จันทร์แดง
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๒๑ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายให้การต้อนรับ นางสาวิตรี สุวรรณวถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจุไรรัตน์
แสงบุญนำ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เพื่อทำ
บุญ ณ วัดหนองหม้อ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๒๑-๒๔ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างทักษะการให้คำ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยชมรมครูแนะแนวอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๑๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครง การอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบ ประมาณ  ๒๕๕๘  บ้านดงเจริญ หมู่ที่
๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดำเนินโครงการใน ระหว่าง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ เมษายน๒๕๕๙
(เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)
    ๑๙ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร ร่วมงานมอบบ้านฮอมบุญพบโชค โดยมีความร่วมมือระหว่างนายอำเภอเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้รับ
ความเมตตาจาก พระอาจารย์พบโชค จัดสรรเงินสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ยากจน และเป็นคนดีของสังคม มูลค่าการก่อสร้างประมาณ หลังละ ๒๕๐,๐๐๐
บาท จัดสร้างจำนวน ๑๓ หลัง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕
    ๑๔ ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา ต
.เทอดไทย  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
    ๑๒ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมงานอาชีวะสัมพันธ์  อศจ.เชียงราย  ณ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 
    การประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียน ของนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  ณ หประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันศุกร์ ที่ มีนาคม ๒๕๕๙
    ผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการ
ความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
แก่ประชาชน
วันพุธ ที่ มีนาคม ๒๕๕๙
    - คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค ภาค
เหนือ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑
- มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
       
  กุมภาพันธ์ (๒๕๕)  ๒๙ คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ติดตั้งและควบคุมระบบเสียง ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาน
พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ณ
ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
    ๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 และ นักศึกษา ระดับ ปวส.2 โดยมี
นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเป็นผู้มอบ ณ หประชุมชั้น ๔ อาคารกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     ๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น
ปวช
.๓ และระดับชั้น ปวส. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
    ๒๔-๒๕ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ อศจ.ชร 8 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชนในพื้นที่และการลงพื้นที่สำรวจการติดตั้ง
จังหวัดเชียงราย  ในระหว่างวันที่ ๒๔
-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
    ๑๑ คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (Chiangrai Solar Company Limited) บ้านแม่ลาก ต.ท่าข้าว
เปลือ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
    ๑๐ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมงาน เปิดบ้าน เปิดวิถี สามัคคีวิทยาคม ๒  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม.มือง
.เชียงราย วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
    ๑๐ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๙ ในงานเปิดบ้าน ของโรงเรียนพานพิทยาคม  วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
    ๑๐ คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
    ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหลักสูตรเข้มข้น โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ต้องขัง  ณ เรือนจำกลางเชียงราย (เรือนจำชั่วคราวดอยราง)อ.มือง.เชียงราย วันอังคาร ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
    - ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร ในโครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม One Dealer One
College ระยะที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๕
    คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปี 2559 ในงานเปิด
บ้านของโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
วันศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
    คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี่ที่ ๑ เข้าศึกษาดูงาน
ระบบเครื่องปรับอากาศณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ (
Dusit Island)  วันพุธ ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕
  
       
  มกราคม (๒๕๕๙) ๓๐-๓๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงรายเขต
๑-๔ สพม.เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา) และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรมวชาชีพ
การจัดทำของที่ระลึก ๑๒ ชั่วโมงระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ๓๐-๓๑ ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงรายเขต
๑-๔ สพม.เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา) และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรม ชาชีพ
การแปรรูปอาหาร ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
    ๒๙-๓๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ระหว่าวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม
๒๕๕๙
    ๒๗ ท่านพระคุณเจ้าพระครูเขม สุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช พร้อมคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากองค์การนาซ่า
Mrs. DORIAN JANNEY
ได้เข้ามาให้ความรู้และแนะแนวเกี่ยวกับโครงการ Globe Program 'Train The Trainer Workshop' เพื่อเป็นแนว
ทางในการเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศ โดย
ู้ำนวยการ
ประยงค์ แก้วประทุม และคณะครูให้การต้อนรับ วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕
    ๒๕-๒๗ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าใน บริเวรพื้นที่เต้นของ
อาชีวศึกษาเชียงรายบริเวณงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕
    ๒๖ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำผ้าห่มจากมูลนิธิวัดเม็งรายฯ มามอบให้ นักึกษาในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติที่พักใน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕
  
    ๒๖ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมงาน Open House โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  วันอังคาร ที่  มกราคม ๒๕๕
 
    ๒๓-๒๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงรายเขต
๑-๔ สพม.เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา) และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรมวชาชีพ การ
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๒ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร).เมือ .เชียงราย
    ๒๑ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงราย ร่วมงาน การอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
วันที่ ๒๑ มกราคม๒๕๕๙
    ๑๖-๑๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงรายเขต
๑-๔ สพม.เขต ๓๖ และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรมวชาชีพ การทขนมเบเกอรี่
๑๒ ชั่วโมง ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙  
    ๑๖-๑๗ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนอาชีวศึกษา รู้เท่า
ทันปองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (ค่ายส่งเสริมศักยภาพเยาวชนอาชีวศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาการไม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) ณ รังสินี
รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
    ๑๔-๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรม"ออกค่ายอาสา" ณ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน และโรงเรียน
บ้านกลาง ตำบลแม่สลอง จังหวัดเชียงราย  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
และอาคารบ้านพัก ระหว่าง
วันที่ ๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๕
    การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดี ที่ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร วิทยาลัทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และคณะกรรมการวิทยาลัย ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร รับศิล รับพร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ มกราคม ๒๕๕
       
  ธันวาคม
(๒๕๕๘)
๒๘-๒๙ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายออกแนะแนวให้โควต้า โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม  โรงเรียนไตรมิตร
โรงเรียนพญาพิภัคร โรงเรียนปางหัด โรงเรียนขุนขวาก โรงเรียนเวียงแก่น วิทยาคมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนนครวิทยาคม และ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ระหว่าง วันที่ ๒๘-
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕
    ๒๔ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรม"Christmas Day"เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
โอกาสใช้ความสามารถทางด้านทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรค์ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
 
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๔ คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุ " สุขกาย สุขใจ รับปีใหม่
๒๕๕๙
" ณ เทศบาลนครเชียงราย  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕
    ๒๓ การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อสรรหา เลือกประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยการประชุม
ครั้งนี้ คณะกรรมการได้เลือก นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ เป็นประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกเชียงราย
ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
    ๒๐ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานแม็คเอ็ดดูก้า 2016(MACEDUCA 2016) อบรมหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน(PjBL)" ที่โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม  ท่านวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐
    ๑๗ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายและ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิศึกษา
 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ออกบริการบำรุงจักรยานสำหรับประชาชา
ณ.เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย .เชียงราย  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
    ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายประสานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนวิชาชีพอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(หลักสูตรระยะสั้น) ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนาบ้านม้งเก้าหลังดอยหัวแม่คำอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย  วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘
     ๕ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล
    คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมถวายพระพรฯ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ MOU Signing Ceremory "Chvron Enjoy Science" Lanna TVT Multi-
Sector Hub1 December 2015 Khumnhucome Hotel.Chiang Mai
    - นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
       
  พฤศจิกายน
(๒๕๕๘)
๓๐ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วม งานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗
ประกอบด้วยกิจกรรม การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
     ๒๖ โครงการเปิดบ้าน(Open House)เพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาและสร้างเครือข่ายแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดยได้รับ
เกียรติจาก นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ท่านพระครูเขม สิทธิธรรม และคุณกิตติ
แก้วประทุม มาเป็นวิทยากร บรรยาย วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
    ๒๕ ผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ณ.ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาชนจังหวัดเชียงราย
 
    ๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้รับความร่วมมือจาก เทศบาล
ต.ป่าอ้อดอนชัย ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำ เพื่อทำความสะอาด
    ๒๓ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นการต้อนรับ
นายผล ยาวิชัย ในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  
    ๑๔ บรรยากาศการดำเนิน โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
จำนวน ๕ หมู่บ้าน
 
- หมู่บ้านสันกลาง
 - หมู่บ้านปุยคำ
 - หมู่บ้านห้วยทราย
 -
หมู่บ้านเมืองรวง
 -
หมู่บ้านปางริมกรณ์
    ๑๔ พิธีเปิด โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดยได้รับเกียรติ
จากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายภูษิต ไชยทอง นายอำเภอเมือง
เชียงราย ฯลฯ  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง .เชียงราย
    ๑๒ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและคณะวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     ๑๐ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงาน หกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
       
  ตุลาคม
(๒๕๕๘)
๒๓ คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
    ๒๒ พิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรม"เครื่องยนต์อีซูซุซูเปอร์คอมมอนเรล พร้อมสื่อการเรียนการสอน จากมูลนิธิกลุ่ม อีซูซุ บริษัทตรีเพชร อีซูซุ
เซลส์ จำกัด มอบให้คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์จาก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และ วิทยาลัยการ
อาชีพดอกคำใต้
  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   
    ๒๑ พิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุซูปเปอร์คอมมอนเรลพร้อมสื่อการสอน จาก มูลนิธิกลุ่ม อีซูซุ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบให้แก่ วิทยาลัย
เทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย
วันที่ ๒๑
ตุลาคม
๒๕๕๘
     ๒๐-๒๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการประยุกต์คุณวุฒิวิชาชีพกับกระบวนการฝึกหัดฐานสมรรถนะสู่มาตรฐานอาชีพ  แผนกวิชา
ช่างยนต์ โดยมีคณะครูจากอาชีวศึกษาเชียงราย ที่จัดการเรียนการสอนสาขางานยานยนต์เข้าร่วมอบรม และวิทยากรในการให้ความรู้ คือ ท่าน
ดร.สำรวย เพ็งอ้น  ดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยท่านผู้อำนวยการ ประยงค์ แก้วประทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และชี้แจงเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนนักศึกษา
องวิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย ให้ผู้ปกครองรับทราบ
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
    คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
    ารประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
    การประชุมพิจารณาตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันศุกร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
     ๑ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕
       
  กันยายน
(๒๕๕๘
)
๑๘ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์
ศึกษา จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ(อาชีวศึกษา) ตามแผนกวิชาต่างๆ
    ๑๗ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ทวิศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม, โรงเรียนแม่จันวิทยาคม, โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า,
โรงเรียนพุทธิวงค์วัฒน์วิทยาวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๒-๑๓ ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงรายเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำชุดมอดูลในรายวิชาเทียบโอนประสบการณ์และการจัดทำ
เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
    - นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้าน
บริหารอาชีวศึกษา
  ระหว่างวันที่ -๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปทุมรัตน์วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  โดย สำนักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
       
  สิงหาคม
(๒๕๕๘
)
๓๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย และการ
ไฟฟ้าในสังกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วท
.เทคนิคเชียงราย วก.เชียงราย วท.เวียงป่าเป้า และ วก.เวียงเชียงรุ้ง โดย
อบรมและออกบริกการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธีอบรม ณ วท
.เทคนิคเชียงราย
    ๒๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา โดยคณะครูแผนกวิชาช่าง
ยนต์ นำนักเรียนนักศึกษา(รุ่นที่๑)เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว วิทยากรผู้ให้ความรู้จากบริษัท เอ.พี.ฮอนอ้าจำกัด (บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด)
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๕ ารประชุม คณะกรรมการ การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินตนเอง  
ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
    ๒๓  บรรยากาศ การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาสอนครูไปสอนคนเพื่อให้ได้สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ(วันที่สาม) วิทยากร ท่าน
ดร
.สำรวย  เพ็งอ้น ได้บรรยายเรื่อง การเขียนแผนการสอน บันทึกหลังสอนและข้อสอบฯ,แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมคุณลักษณะที่ดีของแต่ละวิชา
การสอนเป็นทีม การทำความสะอาดพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
    ๒๒ บรรยากาศ การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาสอนครูไปสอนคนเพื่อให้ได้สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ(วันที่สอง)  วิทยากร
ท่าน ดร
.สำรวย  เพ็งอ้น ได้บรรยายเรื่อง การเขียนแผนการสอน บันทึกหลังสอนและข้อสอบเพื่อเน้นสมรรถนะ และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
สมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา

วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
    ๒๑-๒๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาสอนครูไปสอนคนเพื่อให้ได้สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยได้รับ
เกียรติจากท่านพระคุณเจ้า พระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรในการให้
ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณะครูผู้สอนในครั้งนี้ คือ ท่าน ดร
.สำรวย  เพ็งอ้นดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๘
    ๒๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาเยาวชนจิตอาสา ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ณ วัดเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย  วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
    ๒๐ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับเจ้าของสถาน
ประกอบการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วม
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
    ๒๐ ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือวิสามัญระดับชั้น ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พื้นที่สาธารณะบ้านหนองหม้อ หมู่
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    ๑๕ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร  ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อจะดำเนินโครงการ
พัฒนาครูในสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนประจำให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    ๑๓ บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้าจำกัด จัดกิจกกรรม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอ
กาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีตัวแทน คณะครู และ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ สินธานีคอมเพล็กซ์
    ๑๓ นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน ที่
เข้าร่วมการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ  เดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Hornor Awards ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเษต
    ๑๒ ณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหามหาราชินีประจำปี ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
    ๑๑ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดย นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวย
การ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
เสนา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
       
  กรกฎาคม
(๒๕๕๘)
๒๙ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ถวายเทียนจำนำพรรษาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ ณ วัดหนองหม้อ และ วัดสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอน
ชัย อ
.เมือง จ.
เชียงราย
    ๒๘ คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระ
พรชัยมงคล และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เวลา ๑๙.๑๙ น.ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
    ๒๑ พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่๑๐ "พญามังรายเกมส์" โดยมี ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
นายวณิชย์ อ่วมศรี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จาก
อาชีวศึกษา ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
    ๒๐-๒๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ อาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๒  กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์
ผลการประกวด ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน (ชาเปลือกลิ้นจี่)  
     ๒๐ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัคร
เล่น
-มวยสากลสมัครเล่น
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๐"พญามังรายเกมส์" และกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมนัก

กีฬา เจ้าหน้าที่ จากอาชีวศึกษา ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ณ สนาม
มวยชั่วคราว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
    ๑๙ - ๒๕ บรรยากาศการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น-มวยสากลสมัครเล่น ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 "พญามังรายเกมส์" โดยมีคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากอาชีวศึกษา 17 จังหวัด ภาค
เหนือเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามมวยชั่วคราว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
     ๑๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยคณะครูได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่
ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จย่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมถวายเครื่อง
สักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ
.เมืองเชียงราย
    ๑๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (kctc) โดยงานปกครองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยง 
ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
    ๑๖ การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    ๑๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้บริหาร และ คณะครูได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย   
    นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรให้คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน
ที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ ที่ได้รับเหรียญเงิน อันดับที่ " ชาเปลือกลิ้นจี่" และได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ไปแข่งขัน ในระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป
    เตรียมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ระหว่างวันที่ ๘-๑๐
กรกฏาคม
๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ -เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
       
  มิถุนายน
(๒๕๕๘)
๒๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดยตัวแทนนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ในระดับ ปวช. ชนะเลิศ อันดับ(ชาเปลือกลิ้นจี่)
    ๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผู้บริหาร และ คณะครูได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
    ๑๙ นายประสิทธิ์ สุเดชมารค รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ
นายสมศักดิ์ บั้นเงิน โรงเรียนแม่จันวิทยาคมในโอกาสได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเพื่อ
ตอบสนองนโยบายโครงการเรียนร่วมระหว่างมัธยมและอาชีวศึกษา
     ๑๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 - พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม 
 
- พิธี ไหว้ครู
    ๔ - ๕ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเษกเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการบ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาระดับปวช.เพื่อสร้างทัศนคติและช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา one college one product (หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งผลิตภัณฑ์)พร้อมศึกษาดูงานที่ร้าน Saturday coffee
       
  พฤษภาคม
(๒๕๕๘)
๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ
     ๑๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๑๕ ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการซ่อมบรุงคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบเครือข่าย ตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    ๑๑ การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ที่ /๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
       
  เมษายน
(๒๕๕๘)
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดทหารบกจังหวัดเชียงราย
ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น
ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ เมษายน๒๕๕๘ โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ - ๑๕เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดร่องขุ่น กิโลเมตรที่ ๑๕ ต.ป่าอ้อดอยชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
    ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. และ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       
  มีนาคม
(๒๕๕๘)
๓๑ การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ /๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
    ๓๐ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ /๒๕๕๘  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๖-๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
และการบรรยายพิเศษ กระบวนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จจากท่านอดีตผอ.เชี่ยวชาญ
ท่าน ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ
    -๑๑ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอาชีวขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย โดย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้บริการเช็ครถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ฟรี
       
  กุมภาพันธ์
(๒๕๕๘)
๒๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร
กิจกรรม วันศุกร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
    ๑๖ - ๑๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ระหว่าวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
    ๑๒ ครงการเปิดบ้านกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากู้อำนวยการ คนึงนิจ พหรมเนตร ประธานอาชีวศึกษาเชียงราย เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
      การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ /๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย  วันจันทร์ที่ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘
    - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ และการ
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องเอ็มซีซีฮอล์
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Hornor Awards ประเภทที่ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเษตร
       
  มกราคม
(๒๕๕๘) 
๑๕ การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗"กาญจนาภิเษก เกมส์ ๕๗" ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจาภิเษกเชียงราย 
     ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่อดอนชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  ณ เทศบาลตำบล
ป่อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
       
  ธันวาคม
(๒๕๕๗) 
๒๖ ท่าน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ   ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๒-๒๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง .
ลำปาง
    ๑๘ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix itCenter) ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    ๑๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ โรงเรียนบ้านปางคึก
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แล นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ โดยมีการเดินขบวนจาก
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ แล นักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมพิธี
       
  พฤศจิกายน
(๒๕๕๗) 
๒๕ ท่านผอ.สถิตย์ ปริปุณณากร  ต้อนรับท่าน ผอ.ปริวิชญ์ไชยประเสริฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อทำการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๔ การประชุมและลงนามความร่วมมือ(MOU)ให้ความช่วยเหลือและบริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสประกอบด้วย
โรงเรียนสามัคคี ๒โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลเด่นห้า  โรงเรียนบ้านปางคึก  โรงเรียนโป่งแพร่ และโรงเรียนสหศาสตร์
    ๑๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัต
กรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ" ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
ณ.วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
       
  ตุลาคม
(๒๕๕๗) 
๒๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมถวายวางพวงมาลาราช
สักการะและเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
    ๒๑ ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เพื่อ
น้อมรำลึกถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๑๔ ปี ณ ลานหน้าต้นตุง บน
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
     การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (รับนโยบายท่าน ผอ.สถิตย์ ปริปุณณากร ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ /๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
     ๒ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สถิตย์ ปริปุณณากร
ด้วยความยินดียิ่ง โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายเกตุ บุญล้อม ให้การต้อนรับและส่งมอบ ตำแหน่งให้ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
       
  กันยายน
(๒๕๕๗) 
 ๒๖ พิธีสืบชะตา มุทิตาจิต เกษียรราชการ ผอ.เกตุ บุญล้อม โดยมีท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการาร
อาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
       
  สิงหาคม
(๒๕๕๗) 
๓๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษกเชียงราย โดยนักเรียนนักศึกษาสาขางานก่อสร้างและสาขางานเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาคาร
เรียนที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนบ้านร่องธาร อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
      คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ
(๑๒ สิงหามหาราชินี)ประจำปี ๒๕๕๗ โดย นายเกตุ บุญล้อม เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้านิเทศและติดตามการใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
       
  กรกฎาคม
(๒๕๕๗) 
๕ – ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การดำเนิน โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๗ ระยะที่ ๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่  กรกฏาคม ๒๕๕๗
 - พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center
 -
บรรยากาศการดำเนินงาน
    ๕ – ๒๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระยะที่ ๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 - พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center
 -
บรรยากาศการดำเนินงาน
     ๑๐ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ถวายเทียนจำนำพรรษาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วัดหนองหม้อ และ วัดป่าอ้อดอนชัย
       
  มิถุนายน
(๒๕๕๗)
๓๐ การประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
    ๒๖ พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
- พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม
  -
พิธี ไหว้ครู
     ๒๕ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ผลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
    ๑๘-๑๙ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(kctc)
    ๑๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE CRRU. ROAD SHOW) อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ดำเนินโครงการโดยทีมงาน ทูบีนัมเบอร์วัน(แห่งแรกในประเทศไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๒ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ กรณีพิเศษเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา
เฉพาะพื้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหว รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
    คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมกิจกรรมงานปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
ณ บริเวณฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่าเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    ๔-๕ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาและโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย
โปรแกรม 3D Page Flip ณ ห้องสุพรรณิการ์โรงแรมเชีนงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    การดำเนินโครงารขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
ณ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
       
  พฤษภาคม
(๒๕๕๗)
๓๐ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
    ๒๙ การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงอาหาร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย                   
     ๗ ท่าน รมต.ศธ.นาย จาตุรนต์ ฉายแสง และ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ตรวจเยี่ยมความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และวิทยาลัย 

เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม วิทยาลัย ที่เปิดศูนย์ Fix It Center ให้บริการประชาชน
    ณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี๒๕๕๗  ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
อำเภอเมือง
  จังหวัดเชียงราย
 
ภาคเรียนที่
/๒๕๕๖
   

กิจกรรม

  เมษายน
(๒๕๕๗)
  -
       
  มีนาคม
(๒๕๕๗)
๑๒ านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการประชุมหัวหน้างานและผู้
รับผิชอบตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕
๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของแผนกวิชาช่างยนต์ ณ บริษัทโตโยต้า (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา
       
  กุมภาพันธ์
(๒๕๕๗)
๑๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ในเว็บ
ไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(
www.v-cop.net
)
ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
    ๑๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ 
โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเกตุ บุญล้อม เป็นประธานในพิธี
    - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
       
  มกราคม
(๒๕๕๗)
๓๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเวียงผาวิทยา
เข้าศึกษาดูงานการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจะจบการศึกษา
    ๓๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) จัดโครงการส่งเสริมประชาธปไตยในสถานศึกษา
โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคเหนือ  ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ - มกราคม
๒๕๕๗
       
  ธันวาคม ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  จัดกิจกรรมถวายพระพรฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
       
  พฤศจิกายน ๒๙ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ ๑๖/๒๕๕๖
"ท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด"ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.. ๒๕๕๖ ถึง ๑ ธ.. ๒๕๕๖
    ๒๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
       
  ตุลาคม    
    ๒๓ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
    ๒๒ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๙-๑๑ นักเรียนนักศึกษา ดำเนินการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๖  ณ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
    โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศ นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ
    คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
    การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
       
ภาคเรียนที่
/๒๕๕๖
   

กิจกรรม

       
  กันยายน ๒๕ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๓ คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำ ครู-นักเรียน
แสงเทียนอาชีวศึกษา ต่อต้านยาเสพติดณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ดำเนินโครงการโดย อาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย
    ๑๑-๑๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินตาม โครงการพระราชดำริ โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยดำเนินกิจกรรม ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต
และปรับปรุงแก้ไขระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวี
    ๑๑ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายจัดประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
    โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการองค์การวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
"กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมแข่งขันหมากรุก
กิจกรรมแข่งขันหมากฮอส

 กิจกรรมแข่งขันเซปักตะกร้อ"
    การนิเทศติดตามโครงการพระราชดำริฯ การดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามรอยพระยุคลบาท และ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
       
  สิงหาคม ๓๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc)จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖“กิจกรรมธรรมะกับธรรมชาติ” ณ วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์)
    ๒๖-๒๘ การประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด (อศจ.พะเยา)
    การประกวดแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
    การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ระดับหน่วย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๒ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองจ.เชียงราย
    คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ารติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
    งานปกครอง ฝ่ายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ดำเนินการประชุมคณะ
ครู เรื่อง "การเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังภายในสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ"
       
  กรกฎาคม ๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) โดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ปี
(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
    ๑๗ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (kctc)ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดหนองหม้อ และวัดสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    ๑๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (kctc)ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
 การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ
    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ และศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
    - คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่3 ประจำปี2556" โด ประเภทนักศึกษาหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1,2 และ 3ส่วนประเภทนักศึกษาชาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทกรีนวิง อ.เมือง จ.เชียงราย
    ลูกเสือเข้าร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง .เชียงราย
       
  มิถุนายน ๒๕-๒๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด   
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
    ๒๔-๒๖ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย ดำเนินการโดยบริษัท
กรีนวิง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทกรีนวิง อ.เมือง จ.เชียงราย
    ๒๐  พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครู
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
- พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม
  -
พิธี ไหว้ครู
    ๑๑ -๑๒  านส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรม
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่
     ๕-  คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
 คิดค้นในโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
 
(ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
     โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิค
 กาญจนาภิเษกเชียงราย   โดยมีผู้อำนวยการ นายเกตุ  บุญล้อมและรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
 คณะครูและนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ
    - ๒๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
 Fix
it Center ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๕๖
 
-
พิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
-
ศูนย์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 -
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 - ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
       
  พฤษภาคม ๒๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
       
ภาคเรียนที่
/๒๕๕๕
   

กิจกรรม

       
  มีนาคม ๒๓-๒๙ คณะครูและนักเรียนน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชล
บุรี
       
  กุมภาพันธ์ ๑๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและมอบประกาศนียบัตร
 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
       
  มกราคม    
       
  ธันวาคม ๒๗ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ " เลือดคนดีศรีอาชีวะ "
 
เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕
     ๒๖ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรม ตามโครงการ
 วันคริสต์มาส  "Christmas Day"
 
     ๒๕ คณะครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ และระบบรับสัญญาณ
ดาวเทียม
ณ โรงเรียนบ้านปุยคำ 
    ๗-๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย    ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี
 การศึกษา ๒๕๕๕
 
 - กิจกรรม วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ <<
 - กิจกรรม วันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ <<
 - กิจกรรม วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ <<
    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  จัดพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 ประจำปี ๒๕๕๕
 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติและศาสนา (กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช)
       
  พฤศจิกายน ๒๙ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
-
บรรยากาศการรับลงทะเบียนรายงานตัว  <<
 
-
บรรยากาศพิธีเปิดงานและการเยี่ยมชมผลงานฯ<<
 - บรรยากาศการดำเนินงานของคณะกรรมการ<<

 
- การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ <<
    ๒๒ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สาขางานการแข่งขันประกอบการตรวจซ่อมเครื่อง
 ขยายเสียง
    ๑๖ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)

 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
       
  ตุลาคม คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมสัมนาการสร้างความเข้าใจเพื่อการ
 เปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
       
ภาคเรียนที่
/๒๕๕๕
   

กิจกรรม

  กันยายน

 

 
   

๓๐

แผนกวิชาช่างเชื่อมดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในโครงการสร้างรั้ว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
   

แผนกวิชาช่างเชื่อม ดำเนินโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ และกลุ่มอาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ
   

งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดโครงการประกวดเครื่องบินบังคับวิทยุแบบ RC ครั้งที่ ๑
       
 

สิงหาคม

๒๘

านวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมการเขียน
โครงงานและงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   

๒๒

การแข่งขันแรลลี่ส่งเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ดำเนินงาน
โดย ชมรมขับขี่ปลอดภัยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำกัด
 

 

 ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ )
 ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ประกอบการใหม่ โดยนำนักศึกษาดูงาน
 
- ณ บริษัทอินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปาง
<คลิ
 
- ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง <คลิ
 - ณ ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง
<คลิ
 

 

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ )
 ดำเนินการจัดอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ประกอบการใหม่
       
 

กรกฎาคม

๓๐

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการเยาวชนแกนนำ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษา
แก้ปัญหายาเสพติด ลดทุจริตคอรัปชั่น
 

 

๓๐

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   

-

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it
 Center
ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๕๕
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ลาว .แม่ลาว จ.เชียงรา
 - พิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ฯ <<
 - การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  <<
 - การตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการฯ  <<
 

 

๒๐

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับฝ่ายวิชาการดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร การ
จัดการ ความร่วมมือ (
MOU) ระหว่างวิทยาลัย
เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ สถานประกอบการ
       
 

มิถุนายน

๒๗  การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
    ๒๑-๒๒ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการงานวิจัย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  <<คลิก
วันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
<<คลิก
    ๑๙ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 (
E-Book) ด้วยโปรแกรม
ilovelibrary
    ๑๘ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 

 

๑๔

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   

๑๔

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   

ฝ่ายแผนงานฯ ดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
       
 

พฤษภาคม

๑๒

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   

๑๑

การจัดการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน
       

ภาคเรียนที่ /๒๕๕๔

   

   กิจกรรม

 

พฤษภาคม

๑๒

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔   
       
  มิถุนายน พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
    ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา มอบกระเช้าดอกไม้ ให้สถานประกอบการ
   

 ๑๗

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
       
  กรกฎาคม ศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพ  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๒ การประชุม คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๑๓ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
    ๑๓ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
"โครงการ Honda One Dealer One School"
ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ๒๐ ฝ่ายแผนงานฯ ดำเนินการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.)
    ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมหัวหน้าแผนกและหัวหน้างานในฝ่าย
    ๒๓-๒๔ การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (สมศ.)
๒๕๕๔
-๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม  วันที่ ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม  วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
    ๒๕- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
    ๒๖ ฝ่ายแผนงานฯ ดำเนินการ ประชุมหัวหน้างานและทีมงานประกันคุณภาพฯ
    ๒๘ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบ Pre V-Net
       
   สิงหาคม การ ประชุมครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
    ๑๐ การ ประชุมหัวหน้างานแผนกวิชาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
โครงงาน และงานวิจัย  ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๔
    ๑๑ พิธีถวายพระพรพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    ๑๙ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับฝ่ายวิชาการดำเนินโครงการ การสร้างเครือข่ายและการ
จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
   
บรรยากาศการดำเนินงานโครงการฯ คลิก>>
  
การลงนามความร่วมมือ (MOU) คลิก >>
 
       
  กันยายน เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการ อบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน ให้กับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ฝ่ายบริหารทรัพฯ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดวาง ระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
    ๑๑ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกับเจ้าของภาษา
    ๑๔ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดประกวดและแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในงานวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
     ๒๒ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + 3D
    ๒๓ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
    ๒๖ ารประชุม คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
       
ภาคเรียนที่ /๒๕๕๔    

กิจกรรม

   ตุลาคม  ๑- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
    - โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
    ฝ่ายวิชาการ โดยงาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
    - บรรยากาศ การรับลงทะเบียนเรียน  ประจำภาคเรียนที่ /๒๕๕๔ ของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
       
  พฤศจิกายน ๑๔ การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (สมศ.)
    ๒๙ การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๕
       
  ธันวาคม พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
    ๑๔ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
       
  มกราคม คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
    ๑๓ – ๑๕ คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน RMS2011
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
       
  มีนาคม - การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม
(พ
.. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
<<คลิก
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
<<คลิก
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
<<คลิก
    ๑๖-๑๙ บรรยากาศการจัดทำและเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา ABU 2012 ของทีม ดอยตุง 2012
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จ.
สระแก้ว

 
    ๒๑ พิธีเปิดงานและดำเนิน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕
โดย กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
       
       
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑