“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
     
     
 

                   

       >> ภาพกิจกรรม ่วง พ.. ๒๕๖๐-๒๕๕๔ (คลิก)<<

 

ปีการศึกษา  ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
     
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
  วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและหน่วยงานส่วนกองปราบปรามอาสารักษาดินแดนฯ ได้ให้การอำนวยความสะดวกเข้ารับการตรวจสารเสพติดให้นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ในโครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดย ผู้อำนวยการ นายสิทธิพร คลังแสง คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 
  วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภเษกเชียงราย โดยท่านสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครู บุคลากร ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการ ๑๐๘ อาชีพ (ทำสลัดโรล สายคล้องแมส ลูกโป่งแฟนซี) งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ บริเวณสนามบิน ฝูงบิน ๔๑๖ เชียงรา
  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการท่านสิทธิพร คลังแสง ให้นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstrations contest) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เจ้าภาพการประกวดในครั้งนี้
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน มกราคม  ๒๕๖๕
  วันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  พร้อมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าดำเนินการให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้าน หมู่ ๑ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๔
  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเขียงราย โดยมีนายทวีผล แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอาชีวะ จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และบุคลากรจากหน่วยงานกรมขนส่งทางบก เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ  ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ (สิงห์ปาร์ค เชียงราย) ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการจัดอบรมโครงการอบรมทำใบอนุญาตทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนกสามัญ สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส(Christmas Day) ณ บริเวณสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยคณะผู้บริหาร นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์พร้อมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเครือข่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกล่าวเปิดโครงการฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายนำโดยหัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน ได้เข้าบริการพื้นที่ก่อสร้าง และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต Community Lab Model for quality of life: CLM ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการนวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
  วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรวิทยาลัยฯได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแฟ้มแผนพัฒนาตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ และโรงเรียนบ้านพญาไพร ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวสายใจ พวงสายใจ และนางเสาวณีย์ อ่อนหวาน ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา นางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภททุนต่อเนื่อง ๕ ปี รุ่นที่ ๓ ระดับชั้นปวช.๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมถวายพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้กับนักเรียน นักศึกษาในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ ตึกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมดำเนินโครงการอาชีวะคนพันธุ์ R คนกิจกรรมจิตอาสา ชมรมวิชาชีพจาก”พี่สู่น้อง”และบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านจะตี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  #ห้วยปลากั้ง Vocational Education Sand Box#
วันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ พระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาส วัดห้วยปลากั้ง ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอาชีพในวัด : สร้างสมรรถนะ สร้างมาตรฐาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต โดยความร่วมมือของ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
  วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยผู้บริหาร นายศุภกฤต กันทา และนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้มอบเตียงสนาม จำนวน ๑๐ เตียงให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๔
  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนางสาวยุพิน ศิริขันแก้ว และคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพเถิน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้างานหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ และคณะครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ณ ห้องประชุมชั้น ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรคณะครูจากแผนกการตลาดได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการจัดทำเขียนแผนธุรกิจ และเพื่อไปต่อยอดการทำแผนธุรกิจในอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชั้น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าต้อนรับผู้บริหารคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเซนด์บล๊อกซ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)และชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากท่านเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบเกียรติบัตรในโครงการดังกล่าวฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจะคือ จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนชั้นมัธมศึกษา โดยสอนวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและวิชาขนมไทย ตลอดเวลา สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔ และได้จบหลักสูตรลงในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้างพร้อมหัวหน้างานโครงกา​รพิ​เศษ​และบริการชุมชน​ วิทยาลัย​เทคนิค​กาญจนา​ภิเษก​เชียงราย​ ดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคน ในจังหวัด​เชียง​รา​ยเพื่อ​แก้ปัญหา​ความจน​โดย​ใช้​โครงการ​พระราชดำริ​ ณ​ โรงเรียน​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​เทคนิค​ดุสิต​ ระหว่าง​วันที่​ ๑๑-๒๕​ กันยายน​ ๒๕๖๔
  วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาไทยโครงการทวิวุฒิ รุ่นที่ โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์เข้าร่วมในพิธีเปิดเทอมออนไลน์สำหรับนักศึกษาไทย ในระดับ (ปวส.ไทย-จีน) วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง ณ ห้องประชุมชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้นำข้าวกล่องไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ณ รพ.สต. บ้านป่าข่า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิชางานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิชาแต่งหน้า Basic และวิชาอาหารไทยยอดนิยม ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  วันพฤหัสบดีที่ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากนางสุพิชญา เทย์เลอร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวสิรวัศยา ไพศาลยศสกุล ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการยาเสพติดและสุขภาพจิต ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอขอบพระคุณบริษัทนิปปอนเพนท์ ประเทศไทยจำกัด ที่ได้มอบวัสดุสีพ่นซ่อมรถยนต์ สำหรับใช้ในการเรียน การสอนด้านงานสีรถยนต์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีส่งมอบเตียงสนาม จำนวน ๓๖ เตียง พืชผลทางการเกษตรและอาหารว่างเพื่อสนับสนุนในโครงการ “เจียงฮายปิ๊กบ้านเฮา” จัดขึ้นโดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สู้ภัย Covid-๑๙ โดยมีผู้รับมอบเตียงสนามได้แก่ นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางเสาวนีย์ เปลี่ยนพาณิชย์ นายบุญมี แก้วจันทร์ และนายฉลองชัย สกลวสันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำทีมโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในโครงการ Fix it center จิตอาสา ได้มอบข้าวกล่องจำนวน ๑๐๐ กล่องให้กับศูนย์ อำนวยการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตึกอาคารแฟลตวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมีครูบาดวงเด่น วัดแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ วิทยาลัยฯ และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน นักศึกษา และยังช่วยส่งเสริมในการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมมอบเตียงสนาม จำนวน ๑๕ เตียง เพื่อใช้เป็น Cohort ward ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการศูนย์ ซ่อม สร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it Center) สู้ภัย Covid-๑๙ โดยมีนายพรชัย พรสวรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานกิจกรรม​วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้นำ​นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติ​ สมเด็จย่า​ ณ​ สถานีวิทยุ​ ๙๑๔ กรป.กลาง​ อ.แม่จัน​ จ.เชียงราย​ ได้รับรางวัล​ รองชนะเลิศ​อันดับที่1​(อันดับที่ ๒)​ ประเภท​ เยาวชน​ นักเรียน​ นักศึกษา
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน​ นำคณะครูร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบายเชื้อไวรัสโคโรนา​2019​(COVID-19)" การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ" และการตรวจเช็คระบบสัญญาณ ช่องศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ DLTV​ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต​ -๔
  วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำ (MOU) หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ระยะสั้น)ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ณ ห้องประชุมชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม(DLTV) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต - ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานส่งมอบรถตู้ยี่ห้อ Toyota commuter จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ยี่ห้อ Toyota tiger d4d 4wd ๑ คัน เป็นรถยนต์ที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมี นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้สถาบันการศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔
     
  วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้บริหารนำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และครู บุคลากร เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลฯ ตามประเด็นกรอบคุณภาพ ๓ ด้านระดับประเทศ(KM)ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  วันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
     
  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและหนุนเสริม จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.) ตรวจเยี่ยมการประเมิน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายสิทธิพร คลังแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู อาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมทำ MOU กับสถานประกอบการในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการประจำปีการศึกษา ๒๔๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     
     
  วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด Idea Plan โดยคุณเอกนรินทร์ ยานะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน ๑๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๔ กิจกรรม ช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๔
  ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การบูรณาการ การเรียนการสอน โดยการทาสีและวาดภาพกราฟฟิก บริเวณถนนในโรงเรียนบ้านหนองหม้อ  เพื่อปรับภูมิทัศน์และจัดทำถนนแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนักเรียน ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๒๕.ค ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๔
  วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนทุน(กสศ.) ณ. โฮงเฮียนแม่น้ำของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างระเบียบและความประพฤตินักเรียนทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ. ห้องประชุมชั้น ตึกกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ : ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการบริการวิชาชีพ มีการสอนอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน และมีบริการซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯลฯ ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา
  วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำโครงการ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนหอพัก และนักเรียนภายในวิทยาลัย” ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ : คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ คณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ โดยนายสิทธิพร คลังแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย การบูรณาการ การเรียนการสอน โดยการให้บริการทาสีรั้วโรงเรียนบ้านหนองหม้อ เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
  ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับการหนุนเสริม ติดตามสถานศึกษา จากคณะกรรมการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ นำโดย ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน และ ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
  วันเสาร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ : นักเรียนทุก กสศ. ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดขึ้นโดยครูหมวดภาษาต่างประเทศ แผนกวิชา สามัญ - สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ : แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และแผนกวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

 

 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ : คณะครูและนักเรียนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวัด ณ วัดหนองหม้อ และ วัดสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ : คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ มลฑลพิธีวัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “Chiang Rai Big Cleaning Day” ทำความสะอาด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมดำเนินโครงการช่วยเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย เชียงราย
  วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ ในช่วงเช้า และในช่วงเย็น ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

  วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  วันพุธที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางสาธารณสุขตำบลได้เข้ามาให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ให้กับทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันพุธที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมด่วนปรึกษาหารือคณะครู อาจารย์ เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันอังคารที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมชี้แจงคณะครู อาจารย์ประจำหอพัก เรื่อง ระเบียบการอยู่หอพักภายในวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมาคมพัฒนาประชากรและ ชุมชน สาขาเชียงราย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมฯ ได้เชิญคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมมอบทุนนักเรียน นักศึกษา โดย นายศุภกฤต กันทา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้เข้าร่วม มอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนายศุภกฤต กันทา รองผู้อํานวยการฯ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์กรช่วยเหลือด้าน การกุศล ศิดาคาห์ TZedakah..คุณวารุณี ฟาร์เมอร์ ได้เข้าพบ นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อทําการคัดเลือก และมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะมูลนิธิแม่บ้านจังหวัดเชียงราย ได้เข้าพบนายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมคณะครู อาจารย์ เพื่อติดตามและมอบของให้นักเรียน นักศึกษาทุนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : นำโดยนายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายสิทธิพร คลังแสง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ท่านคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เข้ารับการตรวจประเมินในโครงการชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : นายศุภกฤต กันทา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีผู้อำนวยการ สงัด ยศเรือง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
  วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสิทธิพร คลังแสง และคณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ : คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  วันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสิทธิพร คลังแสง พร้อมคณะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจาภิเษกเชียงราย ด้วยความยินดียิ่ง
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
  วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายณฤพนธ์ นิลแก้ว ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร
  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนคณะครู รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากคุณไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอขอบพระคุณ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นอย่างสูง
  วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณฤพนธ์ นิลแก้ว ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร
  วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" พัฒนาทำความสะอาดสถานีขนส่งสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒
  วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) จังหวัดเชียงราย
  วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ ให้แก่คณะครู ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ และความสะอาดรอบวิทยาลัย
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. : คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนไม้งามริมกกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับ ทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ และ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ : ครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม โครงการอบรมด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ณ บริษัท อีซูซุ เชียงราย จำกัด
  วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ : นางยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้ารับประกาศนียบัตร สถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากดร.สุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการ กอศ. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๓
  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓: มุทิตาจิต ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช
  วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และ วิชางานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีรองศุภกฤต กันทา ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงาน
  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ศึกษาดูงาน สถานประกอบการธุรกิจ ร้านคาร์แคร์ ฝูฉ่าย และร้านอาหาร Time เชียงราย ตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)
  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบสื่อการสอนและคู่มือเทคโนโลยีอีซูซุสำหรับการอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์ "อีซูซุดีแมคซ์" ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตรีเพชรอีซูซุกับสอศ. โดยมี ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช คณะผู้บริหาร ครูแผนกช่างอุตสาหรรม ให้การต้อนรับและฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลเล็ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชน ณ บ้านร่องธาร ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการสร้างสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ : คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
  วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครู และ นักเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  และ นักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยทาสีอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนบ้านปางคึก ณ โรงเรียนบ้านปางคึก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คุณวัลลภ เหลืองสีนาค และคุณจำนงค์ คำปันโน จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และบายศรี เรียกขวัญ นักเรียน นักศึกษาใหม่
เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้ากรีนวิง เชียงราย ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ : คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะ “การบริการตรวจเช็ครถจักรยายนต์ และการบริการตรวจเช็ครถจักรยายนต์ Big bike" ณ บริษัท กรินวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ Honda Wing Chiang Rai
  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ : คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะ “การบริการตรวจเช็ครถยนต์" ณ บริษัท ฮอนด้า เอ็ม.อาร์.เอ็ม คาร์ส เชียงราย จำกัด
  วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพีดับบลิวคอนสตรัคชั่น จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญบันดาล ๕๘๕ และคุณศิริลักษณ์ หน่อแก้ว ที่ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
     
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
     
  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยงานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 : ตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช และเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี กสศ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมประชุม “สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ 1 สิงหาคม 2563 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit center) ณ บริเวณ หอประชุมเอนกประสงค์ หมู่บ้านหนองหม้อใหม่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
  วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563  ณ หอประชุมอาคารแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563  ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนทุน กสศ. ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
     
     
๒๕๖๓ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
     
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 : บริษัท นิสสัน แองเจิลเวย์ จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน 224 ชิ้น มูลค่า 184,130.69 บาท
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
     
  วันที่ 10 มีนาคม 2563 : คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกให้บริการตรวจซ่อมระบบ DLTV Rservice ให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน ในโครงการ DLTV Rservice
  วันที่ 6 มีนาคม 2563 : คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และครูผู้รับผิดชอบโครงการทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุน กสศ. รับการนิเทศประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ ค้นหา และเยี่ยมบ้านผู้รับทุน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ 6 มีนาคม 2563 : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดให้มีพิธีเปิดร้านค้า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร้านกาแฟ " No. ๙ by kanchana-Cr." โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี
  วันที่ 6 มีนาคม 2563 : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการทำบุญประจำปีสถานศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคล อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ดร.ยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วย และคณะครู ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ "การอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑" ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ครูนวัตกรณ์ รัตนดำรงค์ฤทธิ์ พร้อมด้วยครูวชิรศักย์ กุลดี  และ ครูนิวัฒน์ คักกันหา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธี ส่งมอบโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ณ บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตรวจติดตามกิจกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดีแด่ ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ในการแข่งขันทักษะ ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศครั้งที่ ๑๗ ภายใต้โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม วันที่ ๑๔ -๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้ารับรางวัล "สถานศึกษาจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" จาก ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร
  วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันดำเนินโครงการช่วยเหลือชุมชน ณ หมู่บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยครูเกษม กองแสง หัวหน้างานทวิภาคี ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ครูพงษ์พันธ์ ปันต๊ะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยครูองอาจ ศิริประยงค์ และ นักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ถวายรถเข็นผัก ผลไม้ จากฝีมือ นักเรียน แด่ ท่านเจ้าคุณ "พระไพศาลประชาทร วิ." เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ครูนิวัฒน์ คักกันหา หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และครูสุวิน ทาไสย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ทำการตรวจ ซ่อมบำรุง "กังหันน้ำ ชัยพัฒนา พลังงานแสงอาทิตย์" ณ เรือนจำกลางดอยราง จ.เชียงราย
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน มกราคม  ๒๕๖๓
  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อสายอาชีพ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยม ในเขต อำเภอแม่จัน และอำเภอ แม่ฟ้าหลวง ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ครูปณาลี เทพรักษา พร้อมด้วยนางสาวปิยะนุช แก้วผสม นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นตัวแทนผู้แข่งขัน ระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขัน ทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ทักษะการขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ครูภัทรดร อูปแก้ว ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วย นายสมหวัง เซะกัง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปี ๒๕๖๓ และ นางสาวพิชญา บุญเทพ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปี ๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ : ครูอัมรินทร์ ต๊ะวิโล ครูสาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ และนายอาทิตย์ บุญศรี นักเรียน ระดับ ปวช.๒ สาขาตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ทักษะงานสีรถยนต์ ณ บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ : คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ อุโบสถวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม การจัดนิทรรศการการศึกษาต่อสายอาชีพ การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ ฟรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา ในงานฤดูหนาวและการออกร้านกาชาดจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า เชียงราย)
  นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมฝึกอาชีพ ตามหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับ บมจ. ฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย
  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ : นักเรียน ระดับ ปวช.๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรองฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมเป็นกรรมการกลาง และกรรมการคุมสนามสอบ
  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร บมจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมี ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช ดร.ยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยการ นายณฤพนธ์ นิลแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการ ครูเกษม กองแสง หัวหน้างานทวิภาคี ครูประพันธ์ อารินทร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ให้การต้อนรับ และในภาคบ่าย บมจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย ได้ทำการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่จะเข้าร่วมฝึกอาชีพกับบริษัท ภายใต้โครงการความร่วมมือ จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ระหว่าง บมจ.ฮอนด้ากับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ : แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม นำนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมอบรมและสอบรับใบอนุญาตขับขี่ ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ : คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๖๓ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ภาคเช้ากิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้ารับเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรมภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ อาชีวศึกษาเชียงราย
  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร "ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี ๒๕๖๓ จาก พณฯ ท่าน ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการอบรมแนะแนวการรับทุนฝึกอาชีพตามความร่วมมือ ไทย-จีน ให้แก่ หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้ประสานงาน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยวิทยากร ได้แก่คุณชื่นจิตร์ อกตั๋น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากสำนักความร่วมมือฯ สอศ.
  วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลเล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในโครงการ "อำเภอ ยิ้ม เคลื่อนที่" ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562 "กาญจนาฯเกมส์ 2562" โดยมีผู้อำนวยการมนัส ชูเวช เป็นประธานในพิธีเปิด
  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ : ดร.ชาติชาย เกตุพรหม : ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมง
ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณป้อมยามหน้าสิงห์ปาร์คเชียงราย โดยมีครูณฤพนธ์ นิลแก้ว รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้การต้อนรับ
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ : นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณหน้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ : นายกริช มากกุญชร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อาชีวอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ บริเวณ หน้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ บริเวณ หน้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ท่านสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกียรติตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ หน้าสิงห์ปาร์ค
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมีคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ทำพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีนายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงรายให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์อาชีวะอาสาฯ บริเวณ ป้อมยามขุนกรณ์ หน้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริเวณ หน้าวัดร่องขุ่น
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการฯ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณหอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ : คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๐ จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ ๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมีครูวชิรศักย์ กุลดี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้การต้อนรับ
  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้บริหาร โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นดอลฟิน เชียงราย เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ การทำความร่วมมือ โครงการฝึกอาชีพในสาขาวิชาช่างยนต์ ณ บริษัท คาร์ คอนวินี่ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะคัดเลือก น.ร. น.ศ. ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา ๓ ปี โดยได้รับเบี้ยฝึกงานประมาณเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท และเมื่อสิ้นโครงการ สามารถขอคืนภาษี ได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วย ครูพูนศักดิ์ ปลายหาญ หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการดำเนินการอบรมภาคทฤษฏีในการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยนุช แก้วผสม ตัวแทนนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ในการแข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้เป็นตัวแทน ภาคเหนือ ในการไปแข่งขันทักษะในระดับชาติ ต่อไป
  คณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประชุมและเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้ากรีนวิง เชียงราย จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ : คณะครู และนักเรียน โรงเรียนผาขวางวิทยา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในการนี้มีผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน ๕ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม
  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ดร.ยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  วันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช พร้อมด้วยคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการพิธิปิดการฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจฉงชิ่ง (CQTBI) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการครั้งนี้มีนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๔ คนที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนฟรี เป็นระยะเวลา ๑ เดือน
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ดร.ยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณ หนองกล้วย เชิงสะพานแม่น้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช พร้อมด้วยครูภัทรพรรณ ไชยสิทธิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในโครงการตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๔๖๓
  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ : นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุม โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : ผู้อำนวยการมนัส ชูเวช มอบใบประกาศรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ที่ได้ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
  คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้บริการ ทาสีบริเวณโรงอาหาร ณ โรงเรียนบ้านปางคึก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการประชุมวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ - วิชาพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - สตริง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจเยี่ยมการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ในการนี้คณะกรรมการได้มีการแนะนำการทำงานในองค์การให้นักเรียนพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
  คณะครู และ นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เดินทางไปประเทศจีน ในโครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา วันที่ ๑๐-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีและธุรกิจฉงฉิ่ง เมืองฉงฉิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ และได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนชาวบ้านเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำโครงการดังกล่าวจากอาชีวศึกษาสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : นายเกษม กองแสง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย กับ บริษัท จองเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย หน่วย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงอาหาร
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ : คณะครู และ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ณ. บริเวณหนองบัว บ้านหนองแสล๊บ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ : นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการหลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ค่ายเม็งรายมหาราช ดยจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
  วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ : บรรยกาศพิธีเปิดโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ค่ายเม็งรายมหาราช ระหว่างวันที่ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center) ออกบริการดังนี้ สาขางานยานยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร สาขางานไฟฟ้ากำลังซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีวี วิทยุ ณ. วัดสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ : น.สพ.สิทธิพร ปราณีนิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บกเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ช่างเชื่อมโลหะการ อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาก่อสร้าง ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ : มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) Pistorio Foundation มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ กันยายน ๒๕๖๒ : ดร.ชาญเวช บุญประเดิม อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ : คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายเข้าร่วมโครงการฯ ปลูกต้นไม้ ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย มอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย งานปกครองได้จัดอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ : สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ. โรงแรม THE IMPERIAL GOLDEN TRIANGLE RESORT CHIANG RA
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ : คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้รับการคัดเลือก พิจารณา และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ พิสตอริโอ (ประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ - สิงหาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “กิจกรรมอบรมภาษาเมียนมาร์” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมความรู้ทางธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มถวายพระพร และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ร่วมทำความร่วมมือกับสถานประกอบการในโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและการทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ(MOU) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศติดตามประเมินผล สถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้ารับการตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  ศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด เปิดบริการฟรี ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
  วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center)นายจำนงค์ วันดี (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง) เป็นประธานในพิธี  ณ บ้านป่ารวก หมู่ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
  วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดหนองหม้อ วัดสันมะนะ และวัดศรีมงคล อ.เมือง จ.เชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการอาชีวศึกษา
  วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมโครงการศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : การประชุมแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความขอบคุณบริษัท​ นิสสัน​ มอเตอร์​ประเทศไทย​ จำกัด​ บริษัท​ สยามนิสสัน​ เชียงใหม่​ จำกัด​ ที่มอบเกียร์​ CVT และเกียร์​ HYBRID สำหรับใช้เป็นสื่อการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒: วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒และมีการประกวดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ห้องโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒: วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่น พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๖ คน วิทยาลัยฉงชิงวิทยาเขตเหอฉวน (重庆工商职业学院何川校区 สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ประมวลภาพ การมอบรางวัล การประกวดการจัดทำพานไหว้ครู ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี
  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ผู้บริหารณะครู พร้อมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูและนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ เข้ารับการฝึกอบรม เทคโนโลยีเครื่องยนต์ และการขับขี่ปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda กรีนวิง
  วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ.โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กทม.พร้อมขอต้อนรับครูจีนจำนวน ท่าน ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา
๒๕๖๒ กิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ วิทยาลัยเทคนิกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกันยามเย็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ถานีวิทยุ ๙๑๔
  วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้จัดประชุมผู้ปกครอง พร้อมปฐมนิเทศฯนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ. ปวช.ชั้นปีที่ ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประมวลภาพการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพ อาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รดน้ำดำหัวผู้บริหารตามประเพณีปีใหม่เมือง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๒
 
ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วม กิจกรรม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดเชียงราย
ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๕๖๑ กิจกรรม ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก่งโสภา ชั้น ๓ อาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ และผู้บริหารจากบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “อาชีวพรีเมี่ยม”
  วันที่ ๑๕-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีท่านสุวัฒนชัย ศรีสุพัฒนะกุล(ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ) ท่านอนุวัฒน์ วงค์จำรัส (ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงราย)และพล.ต.ต. ยุทธชัย บัวประเสริฐ(ผบก.ภ.จังหวัดเชียงราย)พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบริการ ประชาชน ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชน ขุนกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชน ขุนกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำสงกรานต์ (พระพุทธรูปและองค์พระวิษณุกรรม) โดยมีผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
  นักเรียน จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน 15 คน (ได้รับทุนเพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาฤดูใบไม้ผลิ ณ วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง ประเทศจีน  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
  สอศ.ร่วมกับCQTBIหนุนนักศึกษาไทยฝึกประสบการณ์ในประเทศจีนโดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายนำนักศึกษาเข้ารับทุนด้วยจำนวน ๑๕ คน
๒๕๖๑ กิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกดำเนินงานตามโครงการ ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix IT Center) ให้บริการ ซ่อม รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน ณ บ้านส้นถนนใต้ หมู่ที่ ๒ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ) ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน
  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร. สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าเยี่ยม วิทยาลัยฯ โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
  นายมนัส ชูเวช ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม ครู และนักเรียนนักศึกษา ที่ปฎิบัติภาระกิจตามโครงการ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ กรมการขนส่งทางบก"ตรวจเข้มข้น" รถโดยสารสาธารณะ และคนขับช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่๑๕ -๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
  นักเรียน จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน ๑๕ คน ได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู ณ ห้องประชุมชั้น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๒๕๖๑ กิจกรรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองประดับแถบ สี กองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ ห้องประชุมชั้น๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายอาชีพ
  วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จาก โรงเรียนบ้านแม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ในสายอาชีพ
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพ การสอนหลักสูตร ๑๐๘ อาชีพ และจัดกิจกรรมบนเวที บูธกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในคืนวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้ติดตาม ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และมอบใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ ในโครงการ PR MOT FORUM 2019 "คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย" ร่วมกับวิทยาลัยฯภายใต้โครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๒๕๖๑ กิจกรรม ช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๒
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  วัที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ : แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานฟรี ในโครงการออมสินปั่นน้ำใกู้ภัย เชียงรา
  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการประชุมชี้แจงรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน แบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ : แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปิโตรเลียม ภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ภิภพ
  วันที่ ๑๔ มกราค ๒๕๖๒ : ครูและนักเรียน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน "งานอาหารสร้างสรรค์จากสวนของกิ๋นบ้านเฮา" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
๒๕๖๑ กิจกรรม ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ CHONGQING VOCATIONAL INSTITUTE OF ENGINEERING สาธารณรัฐประชาชนจีน
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และ Chongqing Business College ณ. Chongqing Business College สาธารณรัฐประชาชนจีน
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในวันที่ ๒๔ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ พร้อมส่งมอบเครื่องกลเติมอากาศในน้ำ  ให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน ๒ เครื่อง ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม "Bike" อุ่นไอรัก โดยการให้บริการตรวจเช็ครถจักรยาน สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกาษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันในงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
กิจกรรม ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยฝ่ายงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ร่วมตรวจสอบสร้าง และซ่อมแซมเครื่องกลเติมอากาศ สำหรับเพิ่มออซิเจนให้กับระบบบัดบัดน้ำ ณ  เรือนจำชั่วคราวดอยราง จ.เชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นำโดยท่านผู้อำนวยากร ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมโดยนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงสตริง และประกวดวงดนตรีโฟล์ดซอง พร้อมเปิดการประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันนที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายมนัส ชูเวช ได้ให้การต้อนรับ นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู ที่ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นางยุวดี วงค์กาปิน เพื่อรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ก่นักศึกษาที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญาชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยนานาชาติ ณ. Chongqing College of Electronic Engineering ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  กิจกรรม ช่วงเดือน กันยายน  ๒๕๖๑
  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาส พานักเรียนเข้าเรียนให้หลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น ในช่วงวันที่ ๘-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
  คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายถอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ
  ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดี วันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ในการต่อสู้ เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๑
  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการ ๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลตำบลดงมะดะ ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ชุมชนบ้านห้วยสานยาว หมู่ ๑๓ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑
  กิจกรรม ช่วงเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคต (อวท.)ได้ดำเนินโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ดนตรีสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดยแผนก วิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการเสียชีวิตเป็นศูนย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖ และ   ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยงานปกครองจัดทำโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 

นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชุมพร วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน ๑๕ ชั่วโมง และ ๓๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๕ วิชา ระยะเวลา การอบรมระหว่าง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ์แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา  เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
                กิจกรรม ช่วงเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบทอดประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ วัดสันมะนะ วัดศรีมงคล และ วัดหนองหม้อ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันพฤหัสดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยและชุมชนใกล้เคียง ณ.สนามกีฬากลางตำบลป่าอ้อดอนชัย วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  นำโดยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่มดอกไม้สักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ "โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ "เพื่อติดตั้ง ณ คลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "อาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ๖๑"ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
 
กิจกรรม ช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์- อาชีวศึกษา -เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันที่ ๒๘มิถุนายน ๒๕๖๑
  คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ"เขียนคำขวัญ คติพจน์ติดต้นไม้" วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ อบรมมารยาทการเข้าสังคม โดยคณะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center Thailand ๔.๐) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ต.ป่าแดด.แม่สรวย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙ พ.. ๖๑ - ๓ มิ.. ๖๑ (เสาร์-อาทิตย์)
 -
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการทำงาน หมู่ที่ ๑๕
 
-ภาพบรรยากาศการทำงาน หมู่ที่ ๑๖
 
-
ภาพบรรยากาศการทำงาน หมู่ที่ ๓
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
- ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม ๑
 
- ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม ๒
  คณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง โครงการศึกษาศักยภาพฯ  ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาฯ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
  ครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วพีธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมอมรมสัมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติบัตร การลดใช้พลังงานปี ๒๕๖๐ได้ตามเป้าหมายการลดใช้พลังงาน ๑๐% ณ โรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท เชียงราย วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocation Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3 ในรายวิชา ์อาหารหวานไทยแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ ๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๑
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐาน สมรรถนะ Education to Employment :Vocation BootCamp (E to E) ครั้งที่ 3 ในรายวิชาบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ ระหว่างวันที่๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
  คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช ดำเนินการ ตรวจสภาพรถ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณลานจอดรถด้านบริษัท นิสสัน แองเจิลเวย์ จำกัด สขาสี่แยกแม่กรณ์ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
  คณะครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมดำเนินโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในระบบรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบก และ บขส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะกรรมการจัดระเบียบฯ จำนวน ๓ ช่วงเวลา คือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ , ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center Thailand ๔.๐) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง.เชียงราย ระหว่างวัน ที่ ๔-๙ เม.. ๖๑
 -
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการทำงานหมู่บ้านห้วยชมภู
 - สอนทำเครื่องตะบันน้ำ ณ หมู่บ้านแสนตอ
 - ภาพบรรยากาศการทำงาน ณ โรงเรียนบ้านจะคือ
  พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการ ศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
กิจกรรม ช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ในหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น จัดการเรียนการสอนโดยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันเสาร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง

  ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจการเสริมหลัสูตร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
  ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โดย ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธันยาอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศการฝึกงาน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)ของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ที่เรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
  แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑ และรับใบประกาศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และครู เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษาสำเร็จการศึกษาฝึกวิชาชีพเตรียมเข้าสู่งาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นวัตกรรมโลหะ ฐาปนินทร์
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม กองลูกเสือวิสามัญ ของสถานศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  คณาจารย์และนิสิต ของสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าศึกษาดูงาน  ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีโดยมีผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิ เษกเชียงราย ให้การต้อนรับ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ร่วมแสดงความยินดี กับคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้างที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การแข่งขันทักษวิชาชีพช่างก่อสร้าง(ทักษะงานปูน) ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗ ปีการศึกาษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  คณะครูและนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘อาชีพ  และประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ โดยมีประชาชนเข้าชมงานจำนวนมาก ณ สนามบินเก่า จังหวัด เชียงราวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กิจกรรม ช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑
  บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดยมี ว่าที่พ.ต.พัฒนา สาธร รองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๒-๒ มกราคม ๒๕๖
  - บรรยากาศ การดำเนินกิจกรรม
 
-
บรรยากาศ การดำเนินกิจกรรม
  คณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งระบบไฟฟ้า บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ ของอศจ.เชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ สนามบินเก่า จังหวัดเชียงราวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖
  นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้นำกระเช้าไปมอบให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัดเพื่อสวัสดีปีใหม่่ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ มกราคม ๒๕๖๑
     
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑