เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
 
 

 

 


นางสาวอาริยา อินต๊ะสาร
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล,
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
 


นางสาวยุพิน   สมจิตร
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
 


นางสาววรรณวิสา   คำเฟย
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

 


 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 
   


นางสาวตุลยะดา   สิทธิโสด
งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา,เจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา,งานแนะแนวฯน.ส.นุชปวีณ์ เทียมตา
งานกิจกรรมฯ,เจ้าหน้าที่งานปกครอง,เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
 


 


 


เจ้าหน้าที่ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
 
   


นางขวัญหทัย   นิลแก้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
   

นางสาวพิชญิน เครือสุคำ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 

นางสาวจิลลาภัทร   อินชัย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 

นางสาวอภิญญา   มาเยอะ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 

นางสาวจีตพร ติ๊บใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นายกิตติศักดิ์  เครื่องสนุก
เจ้าหน้าที่การเงิน
 

นายประดับ   วรรณโล
พนักงานขับรถ

 

นายสมพงษ์ ไชยชมภู
พนักงานขับรถ

 

นายวิกุล   บรรดิ
หัวหน้านักการภารโรง
 


นางกฤษณา   อิ่นคำ
นักการภารโรง


นาพรรณอร   ตุงคบุรี
นักการภารโรง

 

นายมเกียรติ   ใจกันมา
นักการภารโรง

นายปรีชา ผิวพรรณ
นักการภารโรง
 

นา
งสวาด   ศรีสิงห์
นักการภารโรง
 

นา
งเสาวนี   วิยาพร้าว
นักการภารโรง

 

นายสมบรูณ์ เมืองคำ
นักการภารโรง
 

นายบุญค้ำ บรรดิ
นักการภารโรง
 

นายธีระศักดิ์   มาลากุล
ยามรักษาการณ์
 

นายพุฒิ อินต๊ะคำ
ยามรักษาการณ์
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑