“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
   กลับหน้าหลัก
  ฝ่ายวิชาการ แบ่งการบริหาร
เป็น งานดังนี้
แผนกวิชา
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  แผนกวิชาการท่องเที่ยว
  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาการโรงแรม
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
เอกสารงานวิชาการ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
 

นายวิทยา พิชยาปรีชาพล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 

 


นายประพันธ์   อารินทร์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 


นายพงษ์พันธ์   ปันต๊ะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


นายวชิรศักย์   กุลดี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


นายมนตรี   นาหลวง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 


นายธนานุรักษ์  ดอนชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายสมเกียรติ   สิริพงษ์บุญสิทธิ
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม


นางพราภรณ์   ปันต๊ะ

หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
 


นายเกษม   กองแสง
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


นายประพันธ์  มอนแก้ว
 หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวภัควลัณชญ์   เขาฟัง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
และแผนกวิชาสัมพันธ์
 


นางสาวกันยา   นำทาน
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 


นาสาวจุฑามาศ  จงใจ
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 

นายวัตกรณ์  รัตนดำรงค์ฤทธิ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสาวหทัยรัตน์  สุริยะ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวกันยา   นำทาน
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
 

นายณัฐธนา   ปรัชญาวิชัย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายสุวิน  ทาไสย

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภัทรดร  อูปแก้ว
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอัมรินทร์   ต๊ะวิโล

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค

นายเชิดศักดิ์   ไชยวุฒิ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑