“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

ฝ่ายวิชาการ


   
 


เอกสารงาน ฝ่ายวิชาการ
 

  แบบฟร์อม การเข้าสอนแทน(วช.3)
  แบบนิเทศการเรียนการสอน
  รายชื่อสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  แบบนิเทศและรายงานผลการนิเทศ  (แบบฟร์อมและตัวอย่าง)
 - แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
 -
รายงานการนิเทศฝึกงาน
(DVEC ๓๙)
  ขออนุญาตปรับรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบบันทึกหลังการสอน
  ตัวอย่าง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  แบบฟร์อม บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
  แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
  แบบฟร์อม ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงานนักเรียน-นักศึกษา (งานวัดผลและประเมินผล)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
  แบบฟอร์มสั่งหนังสือ
 

แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)

 

แบบฟอร์ม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, D
 

 

แบบฟอร์มในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(ฝึกงาน)
 

 

แนวทางการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน (อ.วิทยา   ใจวิถี)
 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑