“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับหน้าหลัก
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งการบริหาร เป็น ๖ งานดังนี้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานครูที่ปรึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นางสาวยุพิน  ศิริขันแก้ว
 รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 

 
 
นายวิฑูลย์ เหมาะสม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 

นายพลากร   ปัญโญ

หัวหน้างานปกครอง
 

นางสาวภัทรพรรณ   ไชยสิทธิ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นางสาวนิตยา สมศรี

หัวหน้างาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 


นายวัตกรณ์  รัตนดำรงค์ฤทธิ์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 


นายประสิทธิ์   ชลอยเมฆ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑