“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับหน้าหลัก
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งการบริหาร เป็น ๖ งานดังนี้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นายศุภกฤต  กันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 

 
 
นายประสิทธิ์   ชลอยเมฆ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายสุขแก้ว  คำเมืองสา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายพลากร   ปัญโญ

หัวหน้างานปกครอง
 
นายศเจตส์  จาตระกูล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นางสาวอาริยา อินต๊ะสาร
หัวหน้างาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


นายวัตกรณ์  รัตนดำรงค์ฤทธิ์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑