“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

  เอกสารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     
 งานครูที่ปรึกษา
 
 คำชี้แจงแนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา 
 
 แบบฟร์อม ประวัตินักเรียนนักศึกษา คป.01-18
 


 
แบบฟร์อม
รายงานนักเรียนนักศึกษาขาดเรียน
    * ครูผู้สอนประจำวิชา รายงานนักเรียนนักศึกษาขาดเรียน
    * ครูที่ปรึกษา รายงานนักเรียนนักศึกษาขาดเรียน
    * ตัวอย่างการรายงานนักเรียนนักศึกษาขาดเรียน
   
 งานปกครอง
     
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
     
 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
     
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
     
     
     
     
 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑