“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     

 กลับหน้าหลัก  
 
     
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แบ่งการบริหารเป็น ๖ งานดังนี้
 
     
งานวางแผนและงบประมาณ  
     
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
     
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
     
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     
งานความร่วมมือ  
     
านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ  
     
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
     
แบบฟอร์มและเอกสารงานฝ่ายแผนฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณฤพนธ์   นิลแก้ว
รักษาการตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
 
 
 

นายสัมฤทธิ์   แสงสว่าง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 

นายแทน   เชียงแขก
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพูนศักดิ์   ปลายหาญ

หัวหน้างานความร่วมมือ

 

นายนิวัฒน์   คักกันหา

หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 

นายประพันธ์  มอนแก้ว
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นางขวัญหทัย   นิลแก้ว
 
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และประกอบธุรกิจ
 

นายบดินทร์ ยอดประดิษฐ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 


 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑