“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

     

 กลับหน้าหลัก  
 
     
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แบ่งการบริหารเป็น ๖ งานดังนี้
 
     
งานวางแผนและงบประมาณ  
     
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
     
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
     
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     
งานความร่วมมือ  
     
านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ  
     
แบบฟอร์มและเอกสารงานฝ่ายแผนฯ  
     
     
 

 

 

 

 

   

 

นายวิทยา   พิชยาปรีชาพล
รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
 

 
 

นางสาวอาริยา  อินต๊ะสาร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 

นายแทน   เชียงแขก
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพูนศักดิ์   ปลายหาญ

หัวหน้างานความร่วมมือ

 

นายนิวัฒน์   คักกันหา

หัวหน้างานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 

นายอมรเทพ สุภางาม

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 


นางสาวลักษณาวดี หมีโชติ
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และประกอบธุรกิจ
 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑