“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

  เอกสารงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

     
  งานวางแผนและงบประมาณ 
     
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
  บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๐
     

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

     
   คู่มือ RMS2011 iSchool (บุคลากร)
   คู่มือ RMS2011 iSchool (นักเรียน)
   คู่มือ RMS2011 iSchool (ผู้ปกครอง)
   

  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
     
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ
     
  งานความร่วมมือ
     
  านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
   แบบฟอร์ม สผ 2
   แบบฟอร์ม สผ 3
   เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
 

 คู่มือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

 แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ

 

 บันทึกข้อความใช้เงินในโครงการอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน

   แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม นักเรียนและครู
   ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.. 2549

               

 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑