“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

     

 กลับหน้าหลัก  
 
     
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แบ่งการบริหารเป็น งานดังนี้
 
     
งานบริหารทั่วไป  
     
งานบุคลากร  
     
งานพัสดุ  
     
งานการเงิน  
     
งานอาคารสถานที่  
     
งานทะเบียน  
     
งานการบัญชี  
     
งานประชาสัมพันธ์  
     
แบบฟอร์มและเอกสารฝ่ายบริหาร  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายศุภกฤต  กันทา
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางสาวสายใจ  พวงสายใจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 

นางสาวสุพิชชา   หวายคำ
หัวหน้างานบุคลากร
 

นางสาวภัควลัณชญ์  เขาฟัง

หัวหน้างานการเงิน

นางอัจฉรา
   สมณะ
หัวหน้างานการบัญชี
 

นางสาวหทัยรัตน์  สุริยะ
หัวหน้า
งานพัสดุ
 

ว่าที่ร.ต. วิทยา  ไชยลังกา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 

นางณัฐธยาน์  บำรุงนิคม
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวอมรัตน์ วาระนุช
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

               

 
       

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑