“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


เอกสารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
งานการเงิน
 
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
การเบิกเงินเล่าเรียนบุตร
การยิมเงินใช้จ่ายโครงการ
การยืมเงินไปราชการ
บำเหน็จ บำนาญ
ใบสำคัญรับเงิน
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน-สลิปเงินเดือน
 

งานบุคลากร

 
 ใบขออนุญาตเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
  แบบใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว
  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
  ขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย ในเวลาราชการ
 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 

เอกสารงานทะเบียน

 ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

 
 

งานพัสดุ

 

    Email : chiangrai02@vec.go.th (อีเมลล์ของงานพัสดุ วิทยาลัยฯ สำหรับติดต่อกับส่วนงานราชการ)

 

   บัญชีครุภัณฑ์

  บัญชีครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ต่กว่าเกณ์ที่เสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๖๑
    ฝ่ายบริหารทรัพยากร
    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน
    ฝ่ายวิชาการ
    สาขางานต่างๆ
     
  บัญชีคุรุภัณฑ์คงเหลือ ๒๕๖๑
    ฝ่ายบริหารทรัพยากร
    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน
    ฝ่ายวิชาการ
    สาขางานต่างๆ
     
  บัญชีคุรุภัณฑ์ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ ๒๕๖๑
    ฝ่ายบริหารทรัพยากร
    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน
    ฝ่ายวิชาการ
    สาขางานต่างๆ
     
  บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
   
    ใบเบิกหรือใบส่งคืน (ใบเบิกสี่สี่)
     

               

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑