“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อกิจกรรม/ข่าวสาร

   
 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
     
  
  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จากกำหนดการเดิม เปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์) 
        
ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ(สาขาวิชาช่างยนต์) บัดนี้สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาช่างยนต์) 
        
ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ(สาขาวิชาช่างยนต์) และสถานศึกษาที่เปิดรับสมัครแห่งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
        
ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น และบัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม
   
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
              ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และสถานศึกษาที่เปิด รับสมัครแห่งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของสถานศึกษา ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
       
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท เปิดรับสมัครยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562- .. 2563)(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา 2563 (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) (รอบแรก)
   
เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร
   
ศธ.02 ออนไลน์ (ลิ้งก์ สำหรับโหลดบัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม
   
 เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

 ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง <<
   
เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
        ด้วยกระทรวงศึกษาให้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
 เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
          ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ จำนวน 32 ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561- ก.ย. 2562)
   
เอกสารคู่มือการใช้งาน-App-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน
   
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
ชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายประจำงวด ๑ ถึง ๑๒  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 
   
 ดาวน์โหลดหนังสือ(E-BOOK)อ่านฟรี " ผมจะเป็นคนดี ฉบับอาชีวะ"
   
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (งานแผนฯ)
   
แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (งานแผนฯ) 
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานพัสดุ) ล่าสุด
   
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายของนักเรียนนักศึกษา 
   
แบบฟร์อม การเข้าสอนแทน(วช.3)
   
แบบฟร์อม ขออนุญาตเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูเวลากลางวันกรณีไปราชการ
   
ข้อมูล มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕, คู่มือการประกันคุณภาพภายในฯและคู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ
   
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
   
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๕๕๓
   
กำหนดการ ประกาศผลการเรียน การสอบปลายภาค สอบแก้ 0 ,มส และลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ <<<
   
ข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙     
   
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(Echo English)บนมือถือทั้ง Android และ IOS 
   
   
   

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑