“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อกิจกรรม/ข่าวสาร

   
เอกสารคู่มือขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) ใน ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร
   
เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   
เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในระดับชั้น ปวช. และ ระดับชั้น ปวส.(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๔(รายละเอียดเพิ่มเติม)  
   
ประกาศของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเขียงราย เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ฉบับล่าสุด
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค. ๒๕๖๓- .. ๒๕๖๓)(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง ระเบียบวินัยทั่วไป และบทลงโทษ การเข้าอยู่หอพักวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เอกสารคู่มือ ขั้นตอนการพิมพ์ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม(ใบลงทะเบียน) เพื่อชำระเงินผ่านธนาคาร
   
ศธ.02 ออนไลน์ (ลิ้งก์ สำหรับโหลดบัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561- ก.ย. 2562)
   
รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายประจำงวด ๑ ถึง ๑๒  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 
   
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ  (งานแผนฯ)
   
แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (งานแผนฯ) 
   
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานพัสดุ) ล่าสุด
   
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายของนักเรียนนักศึกษา 
   
แบบฟร์อม การเข้าสอนแทน(วช.3)
   
แบบฟร์อม ขออนุญาตเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตูเวลากลางวันกรณีไปราชการ
   
ข้อมูล มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕, คู่มือการประกันคุณภาพภายในฯและคู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ
   
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
   
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๕๕๓
   
กำหนดการ ประกาศผลการเรียน การสอบปลายภาค สอบแก้ 0 ,มส และลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ <<<
   
ข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙     
   
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ(Echo English)บนมือถือทั้ง Android และ IOS 
   
   
   

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑