“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 
 
 
 

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

           วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาเชียงราย ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชที่  9     ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่  50  ในปี  พ.ศ.  2539  ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ     พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นนามสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทาน

            กระทรวงศึกษาธิการ  โดย  ฯ พณ ฯ   สัมพันธ์   ทองสมัคร   รัฐมนตรีว่ากากระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงรายขึ้น  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2538  ณ   กิโลเมตรที่  7    ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการบนที่ดินราชพัสดุสารบัญ  ลำดับที่  0551-003-37  เล่มที่  1  หน้าที่  3  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เป็นแปลงที่  1  มีเนื้อที่  36  ไร่      1  งาน  95.4  ตารางวา  และอีกแปลงห่างกันประมาณ 100  เมตร  ซึ่งเป็นสนามกีฬากลางของตำบลป่าอ้อ-ดอนชัย  สภาตำบลได้ยกให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ในพื้นที่  37  ไร่  82  ตารางวา  เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น  และได้นำขึ้นทะเบียนราชพัสดุแล้ว  รวมที่ดิน  2  แปลง  73  ไร่  2  งาน  77.4  ตารางวา  โดยใช้ที่ดินแปลงแรกเป็นกลุ่มอาคารเรียน  -  อาคารโรงฝึกงาน  ส่วนแปลงที่   2  ใช้เป็นกลุ่มบ้านพักครู-   อาจารย์  และสนามกีฬา

            พ.ศ.  2538     ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยครั้งแรก วันที่  12  พฤษภาคม  2538  มีชื่อว่า  “ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย”  โดยได้รับงบประมาณจัดสรร   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  57,000,000 บาท

            พ.ศ.  2539     เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบ่งเป็น 4  สาขาวิชา คือ  ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างยนต์  และตั้งสำนักงาน ชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  อาศัยบุคลากร  และอาคารเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

             พ.ศ.  2540    ได้ทำการย้ายสำนักงานสำนักงานมาอยู่    กิโลเมตรที่  7 ถนนเด่นห้า –  ดงมะดะ      ตำบลป่าอ้อดอนชัย     อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงราย  และเปิดทำการเรียน  การสอนเพิ่มคือช่างเชื่อม  ช่างสถาปัตยกรรม  พณิชยกรรม การบัญชี  และ การขาย

             พ.ศ.  2548    เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพิ่มอีก 1 สาขางาน คือ  พณิชยการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             พ.ศ.  2552    เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชา พณิชยกรรม   2  สาขางาน  คือ  พณิชยการบัญชี   และพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  เปิดสอนวิชาชีพ  2  ประเภทวิชา  ได้แก่  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  และประเภทพาณิชยกรรม  โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    สาขาวิชาเครื่องกล   และ เทคนิคโลหะ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                        ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

                        ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

                            1. สาขาวิชาเครื่องกล

                                      -  สาขางานยานยนต์

                                      -  สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

                            2. สาขาวิชาโลหะการ

                                    -  สาขางานเชื่อมโลหะ

                           3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                    -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                                    -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                            4. สาขาวิชาการก่อสร้าง

                                    -  สาขางานก่อสร้าง

                                    -  สาขางานสถาปัตยกรรม

                        ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                             1. สาขาวิชาพณิชยการ

                                    -  สาขางานบัญชี

                                    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.)

                             ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                                   
                                
                                1. 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

                                       -  สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

                                 2. สาขาวิชาเครื่องกล

                                       -  สาขางานเทคนิคยานยนต์
                                 

                                
3
.  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

                                 

                                        -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

                                 4.  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                                 
                                       -  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
                                      
-  สาขางานระบบภาพและระบบเสียง

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑