แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินโครงการฝึกงานระบบปกติและฝึกงานระบบทวิภาคี กิจกรรม ที่ ๔ การแนะแนวการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวช.๒ ระบบทวิภาคคีเข้าศึกษาดูงาน  
 ณ บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑