งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี โดยมี นายผล ยาวิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  
 
 ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ วันที่  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑