“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                  แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

 
  แผนพัฒนาการศึกษา
       
    แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๙  
    แผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๕๖
       
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   

     

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   

     

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   

     

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
       
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑