ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะในตำแหน่งครู
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ