“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการประกันคุณภาพ    
คู่มือนโยบายการประกันคุณภาพ  
คู่มือกำกับติดตามการประกันคุณภาพ  
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 
ประกันคุณภาพสาขางาน  
ตาราง commond Data set    
ภาพกิจกรรม  


   

 

เอกสารคำสั่ง/คณะกรรมการ ประกันคุณภาพคุณภาพ
 

คำสั่งที่ ๑๒๗/๒๕๕๕  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๕
   
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
   
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
   
คำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   
คำสั่งที่ ๒๐๗/๒๕๕๔  เรื่อง มอบหมายหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)
   
เอกสาร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบสาม
(โดย อ
.วิทยา    ใจวิถี   ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
)
   
แบบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
(โดย อ.วิทยา   ใจวิถี   ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ )
   
 

 

   


 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑