“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการประกันคุณภาพ    
คู่มือนโยบายการประกันคุณภาพ  
คู่มือกำกับติดตามการประกันคุณภาพ  
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 
ประกันคุณภาพสาขางาน  
ตาราง commond Data set  
ภาพกิจกรรม  

 


   

 • คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   

  •     คู่มือการดำเนินการของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในการจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีการ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรม และพนิชการ ทั้งหมด ๗ มาตรฐาน ๔๓ ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
    
  •       คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแผนกวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของแผนกวิชาต่อไป
    

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑