“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

           งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการประกันคุณภาพ    
คู่มือนโยบายการประกันคุณภาพ  
คู่มือกำกับติดตามการประกันคุณภาพ  
คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๑  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
ข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
เอกสาร/คำสั่งต่างๆ  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 
ประกันคุณภาพสาขางาน  
ตาราง commond Data set  
ภาพกิจกรรม  

 


   

 

     ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕       
 
     คำสั่งที่ ๐๗๐/๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 

     คำสั่งที่ ๒๘๗/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ
           สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
     คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
     คำสั่งที่ ๒๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
     คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
       เครื่องมือประกัน 2555
 
      แผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
      ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

      มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  

 
    คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 

      คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 
       รายงานการประเมินตนเอง (SAR:  Self  Assessment  Report)  
             วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

                                             

 

   
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑