“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

 

  กลับหน้าหลัก
 คณะครูประจำแผนกวิชา
 จำนวนนักเรียน
  ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
แผนการเรียน
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
สถานที่ตั้งของแผนกฯ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
 
ฟุตบอล NowGoal

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

  
       Advice


      
สยามโฟน

       Overclockzone

      
Apple

       สนุก Mobile magic

 

new  

  ประกาศ

              ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
   เชียงราย ติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าสารต่างๆ ผ่าน facebook ได้ดยพิมพ์ค้นหาชื่อ EL Kctc และ
   เพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับ
 

  ประกาศ

           ขอให้นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน
    www.v-cop.net(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อ
    ใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
คลิก>>

 

pic

 

ท่าน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ตรวจเยี่ยม
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย เปิดศูนย์ Fix It Center ให้บริการประชาชน ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
วันพุธ ที่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 
   

านประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการประชุมหัวหน้า
งานและผู้รับผิชอบตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันพุธ ที่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕
   

ณะครูและนักศึกษา  วิทยาลัยกาญจนาภิเษก
เชียงราย ออกให้บริการประชาชน ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับเทศบาล
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ในวันที่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒  โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายเกตุ บุญล้อม เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับภาคเหนือ  ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ - มกราคม
๒๕๕๗
   

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนนักศึกษา เข้า
ร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
   
คณะครูและนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินตาม โครงการพระราชดำริ โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยดำเนินกิจกรรม ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต
และปรับปรุงแก้ไขระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม
และเคเบิลทีวี

วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
 
 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์
 

http://www.leksound.net http://www.mydrmobile.com/
http://www.psisat.com http://www.global5thailand.com/thai/gps.htm
http://www.forwardsat.com http://www.ซ่อมคอม.net/
http://www.hadyaiinternet.com/index.php http://www.computech.tht.in/
http://www.bksolar.com http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/elec/
http://www.ccsc.in.th/system_new1 http://www.thaigeniustech.com/
http://www.onkyo.co.th/index.php http://www.eanic.com
http://www.farsai.net/ http://www.thaitelecomkm.org/index.php
http://www.sangtawan.org/index.asp http://www.tranformer-plug_poo.com
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=MJ1pD3VLGZc


ขอเชิญลงนามถวายพระพร
Logo

  


 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH


 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th