“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

ฝ่ายวิชาการ


   
 


เอกสารงาน ฝ่ายวิชาการ

 

  รายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 2-2554
  แบบฟอร์มสั่งหนังสือ
   
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   
  ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
    *  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
    *  แผนกวิชาช่างยนต์
     - แก้ไข
    *  แผนกวิชาช่างเชื่อม
      - แก้ไข
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
      - แก้ไข
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      - แก้ไข
    *  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
      - แก้ไข
    แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
      - แก้ไข
    *  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    แผนกวิชาพณิชยการ
     
สาขางานการบัญชี
          
- แก้ไข
        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            - แก้ไข
   
 

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 
    *  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
    *  แผนกวิชาช่างยนต์
    *  แผนกวิชาช่างเชื่อม
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
    *  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
    แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
    *  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    แผนกวิชาพณิชยการ
      สาขางานการบัญชี
      -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
    *  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
    *  แผนกวิชาช่างยนต์
    แผนกวิชาช่างเชื่อม
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
    แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
    แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    แผนกวิชาพณิชยการ
      สาขางานการบัญชี
      -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
  สรุปคะแนนรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑) 
 
  สรุปคะแนนรวมแบบประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑,๒)
 
 

กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ..๒๕๕๑
 

  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พ..๒๕๕๑
 
 

แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
 

 

แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
 

 

แบบฟอร์ม การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, D
 

 

แบบฟอร์มในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(ฝึกงาน)
 

 

แนวทางการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน (อ.วิทยา   ใจวิถี)
 

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
 

  * แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  * แผนกวิชาช่างยนต์
  * แผนกวิชาช่างเชื่อม
  * แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  * แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  * แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  * แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
  * แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  * แผนกวิชาพณิชยการ
     
  ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
 
  * แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  * แผนกวิชาช่างยนต์
  * แผนกวิชาช่างเชื่อม
  * แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  * แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  * แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  * แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
  * แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  * แผนกวิชาพณิชยการ
 


ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

   
 

แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio)และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

 

     *  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

 

ไฟล์แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของครูผู้สอน ปี ๒๕๕๔    

 

     *  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

 

ไฟล์แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของครูผู้สอน ปี ๒๕๕๕     

 

      

 

   
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑