2104-2224 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
(อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งาน
2. เพื่อให้มีความสามารถในสร้างประกอบวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการประยุกต์การใช้งาน
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบ ประกอบวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2. วัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติ วงจรเร็กติไฟร์แบบ ฮาร์ฟเวฟ ฟูลเวฟ วงจรทวีแรงดันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการสวิตชิงโหมดเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรอินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี มอเตอร์ เอซี มอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ สเตปปิงมอเตอร์ คลัตช์และเบรก ฟรีเควนซีอินเวอร์เตอร์ วงจรกันคลื่นรบกวน วงจรป้องกันระบบจ่ายไฟฟ้ามอเตอร์ผิดปกติ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน